26

Paź 2012

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22–32 Morza Bałtyckiego

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1171

Data publikacji:

26 października 2012 r.

Data wejścia w życie:

27 października 2012 r.

Strona z 1
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 października 2012 r.
Poz.
1171


1)
z dnia 24 października 2012 r.


Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.
2)
) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia
zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22–32 Morza Bałtyckiego (Dz. U. poz. 934).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba
1)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168 i Nr 106, poz. 622.

Strona korzysta z plików cookies