• Status

  akt objęty tekstem jednolitym

 • Data wydania

  5 października 2012 r.

 • Data publikacji

  22 października 2012 r.

 • Data wejścia w życie

  6 listopada 2012 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2012 r., poz. 1148

 • Źródło

  ISAP

Strona z 12
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 października 2012 r.
Poz.
1148
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 października 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism
procesowych w postępowaniu cywilnym
Na podstawie art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z późn. zm.
1)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu
udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 450) załączniki nr 7–9
i 11 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–4 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Sprawiedliwości: J. Gowin
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r.
Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20,
poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34,
poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12,
poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133,
poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193
i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42,
poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228,
poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r.
Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699,
z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794,
Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59,
poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171,
poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571,
Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229,
Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307,
Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531,
Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381
i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 908.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1148
strona 1
KW-ZAL
Wniosek o założenie księgi wieczystej
Adnotacja o wpłynięciu wniosku:
Rejestr Ksiąg Wieczystych
Numer Dz.Kw: Uiszczono opłatę w kwocie (w zł):
POUCZENIE
Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie,
na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.
Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione naly przekreślić.
Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego
wydziału.
OZNACZENIE SĄDU I WYDZIAŁU, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK:
1. Sąd Rejonowy:
2. Wydział Ksiąg Wieczystych:
WNOSZĘ O ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA:
Należy wyraźnie zaznaczyć jeden kwadrat odpowiadający treści żądania.
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ
NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
Jeżeli przedmiotem żądania jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości odłączonej/wyodrębnionej z innej księgi wieczystej,
w polu nr 3 należy obowiązkowo wskazać numer księgi wieczystej, z której część nieruchomości zostanie
odłączona/wyodrębniona.
3. Odłączonej/wyodrębnionej z księgi wieczystej numer:
Jeżeli przedmiotem żądania jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, dla której nie jest prowadzona księga
wieczysta, przez dołączenie jej do istniejącej księgi wieczystej, w polu nr 4 należy obowiązkowo wskazać numer tej księgi
wieczystej.
4. Numer księgi wieczystej, do której dołącza się nieruchomość:
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI:
5. Województwo:
6. Powiat: 7. Gmina:
8. Miejscowość: 9. Dzielnica:
OZNACZENIE I OBSZAR (POWIERZCHNIA) NIERUCHOMOŚCI:
OZNACZENIE I OBSZAR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
(wypełniane tylko w przypadku, gdy przedmiotem żądania jest założenie księgi
wieczystej dla nieruchomości gruntowej):
Jeżeli przedmiotem żądania jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi kilka działek
ewidencyjnych, do wniosku należy obowiązkowo dołączyć formularz „KW-OZN Oznaczenie działki ewidencyjnej”.
W polu „Obszar” należy podać nazwę jednostki pola powierzchni gruntów wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków.
10. Ulica: 11. Numer działki:
12. Nazwa lub numer obrębu: 13. Obszar:
OZNACZENIE I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU
(wypełniane tylko w przypadku, gdy przedmiotem żądania jest założenie
księgi wieczystej dla nieruchomości budynkowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dotyczącego domu jednorodzinnego):
14. Ulica: 15. Numer budynku:
16. Liczba kondygnacji: 17. Powierzchnia użytkowa (w m
2
):
Miejsce na znaki opłaty sądowej Adnotacje o rozpoznaniu:
Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 października 2012 r. (poz. 1148)
Załącznik nr 1
WZÓR
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1148
strona 2
OZNACZENIE I OBSZAR (POWIERZCHNIA) NIERUCHOMOŚCI (cd.):
OZNACZENIE I POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU
(wypełniane tylko w przypadku, gdy przedmiotem żądania jest założenie
księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu):
Pole nr 24 należy wypełnić tylko w przypadku, gdy przedmiotem żądania jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości
lokalowej.
18. Ulica: 19. Numer budynku:
20. Numer lokalu: 21. Kondygnacja:
22. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych (w m
2
):
23. Rodzaj i liczba izb wchodzących w skład lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu:
24. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej lub w prawie użytkowania wieczystego i prawie własności wspólnych części
budynku:
NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O WPIS:
Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć formularz „KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej”, jeżeli w zakładanej księdze
wieczystej:
ma być ujawniony budynek i/lub urządzenie (dotyczy tylko księgi zakładanej dla nieruchomości gruntowej);
ma być ujawnionych więcej niż dwóch współwłaścicieli lub współuprawnionych lub ma być ujawniony więcej njeden właściciel
i jeden użytkownik wieczysty;
mają zostać ujawnione prawa (inne niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), roszczenia,
ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, hipoteki.
WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO/UPRAWNIONEGO
*)
:
W żądaniu powinno się w szczególności określić rodzaj przysługującego podmiotowi prawa, wpisać imię i nazwisko lub
nazwę/firmę i siedzibę oraz określić wielkość przysługującego udziału w prawie.
Jeżeli wnioskodawca żąda ujawnienia w księdze wieczystej kilku współwłaścicieli nieruchomości, współużytkowników wieczystych
lub współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, każdego z nich należy wskazać w osobnej
rubryce. W jednej rubryce należy wskazać współmałżonków, którym przysługuje dane prawo na zasadzie wspólności ustawowej
lub umownej małżeńskiej, oraz spółki jawne i wspólników spółek cywilnych, którym przysługuje dane prawo na zasadzie
współwłasności łącznej.
25. Wartość przedmiotu żądania (w zł):
26. Treść żądania:
27. Treść żądania:
NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ (ZBIORU DOKUMENTÓW):
W polu nr 28 należy wpisać numer księgi lub numer zbioru, jeżeli dla nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu prowadzona była wcześniej księga dawna, księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu, lub prowadzony był zbiór
dokumentów, oraz wyraźnie zaznaczyć jeden kwadrat, wskazując, czy podany numer dotyczy księgi dawnej, zaginionej,
zniszczonej, czy zbioru dokumentów.
28. Numer:
księgi dawnej
księgi wieczystej zaginionej
księgi wieczystej zniszczonej
zbioru dokumentów
OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że dla nieruchomości (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) nie była dotychczas prowadzona księga wieczysta
oraz że nic nie wiem o istnieniu ograniczonych praw rzeczowych ją obciążających ani o ograniczeniach w rozporządzaniu nią.
Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego
*)
*)
Niepotrzebne skreślić.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1148
strona 3
WNIOSKODAWCY/UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:
Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną, odpowiednio w polach nr 29, 50, 71 należy podać numer
PESEL, a w pozostałych przypadkach odpowiednio w polach nr 30, 51, 72 należy podać numer REGON. Jeżeli
wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną i nie ma numeru PESEL, w polach nr 29, 50, 71 należy podać imię ojca
i imię matki, jeżeli zaś nie jest osobą fizyczną i nie ma numeru REGON, w polach nr 30, 51, 72 należy wpisać słowo „brak”.
Należy wyraźnie zaznaczyć kwadrat wskazujący właściwą odpowiedź na pytanie zadane w formularzu.
Adres do doręcz należy podać tylko wówczas, gdy jest on inny od adresu miejsca zamieszkania/siedziby
wnioskodawcy/uczestnika postępowania. W przypadku gdy wnioskodawca/uczestnik postępowania mieszka poza granicami kraju,
powinien wskazać adres do doręczeń w Polsce.
Załącznik „KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania” należy wypełnić i dołącz do wniosku w przypadku, gdy trzy
poniższe bloki „DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA” nie pozwalają na wpisanie wszystkich
wnioskodawców i/lub uczestników postępowania.
Jeżeli w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, należy
obowiązkowo wypełnić formularz „KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy” i dołączyć go do wniosku. W przypadku gdy
w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy ponadto dołączyć pełnomocnictwo.
DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA
*)
:
29. Numer PESEL: 30. Numer identyfikacyjny REGON:
31. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego
)
:
32. Drugi człon nazwiska złożonego:
33. Imię pierwsze: 34. Imię drugie:
MIEJSCA ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:
35. Kraj:
36. Miejscowość:
37. Ulica:
38. Numer budynku: 39. Numer lokalu: 40. Kod pocztowy:
41. Poczta:
42. Czy wnioskodawca/uczestnik
*)
postępowania ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego
*)
?
TAK
NIE
ADRES DO DORĘCZEŃ:
43. Nazwa lub firma/Imię i nazwisko:
44. Miejscowość:
45. Ulica:
46. Numer budynku: 47. Numer lokalu: 48. Kod pocztowy:
49. Poczta:
DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA
*)
:
50. Numer PESEL: 51. Numer identyfikacyjny REGON:
52. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego
*)
:
53. Drugi człon nazwiska złożonego:
54. Imię pierwsze: 55. Imię drugie:
MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:
56. Kraj:
57. Miejscowość:
58. Ulica:
59. Numer budynku: 60. Numer lokalu: 61. Kod pocztowy:
62. Poczta:
63. Czy wnioskodawca/uczestnik
*)
postępowania ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego
*)
?
TAK
NIE
ADRES DO DORĘCZEŃ:
64. Nazwa lub firma/Imię i nazwisko
*)
:
65. Miejscowość:
66. Ulica:
67. Numer budynku: 68. Numer lokalu: 69. Kod pocztowy:
70. Poczta:
*)
Niepotrzebne skreślić.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1148
strona 4
DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA
*)
:
71. Numer PESEL: 72. Numer identyfikacyjny REGON:
73. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego
*)
:
74. Drugi człon nazwiska złożonego:
75. Imię pierwsze: 76. Imię drugie:
MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:
77. Kraj:
78. Miejscowość:
79. Ulica:
80. Numer budynku: 81. Numer lokalu: 82. Kod pocztowy:
83. Poczta:
84. Czy wnioskodawca/uczestnik
*)
postępowania ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego
*)
?
TAK
NIE
ADRES DO DORĘCZEŃ:
85. Nazwa lub firma/Imię i nazwisko
*)
:
86. Miejscowość:
87. Ulica:
88. Numer budynku: 89. Numer lokalu: 90. Kod pocztowy:
91. Poczta:
WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU:
Jeżeli dokument niezbędny do rozpoznania wniosku znajduje się przy innym wniosku, w danych identyfikujących dokument należy
dodatkowo wskazać numer takiego wniosku lub numer księgi wieczystej, do której akt dokument został dołączony.
W przypadku gdy pola 96–100 okażą się niewystarczające na wpisanie dokumentów, pozostałe dokumenty należy wymienić
na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4.
Lp. Nazwa formularza Liczba załączników
92.
KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej
93.
KW-OZN Oznaczenie dzia ki ewidencyjnej
94.
KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania
95.
KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy
Lp. Dane identyfikujące inny dokument (nazwa, numer, data wydania/sporządzenia, organ, który wydał/sporządził dokument)
96.
97.
98.
99.
100.
WNIOSKODAWCA/PEŁNOMOCNIK/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY
*)
:
Nazwa/Imię i nazwisko
*)
Data
(dzień/miesiąc/rok)
Podpis
*) Niepotrzebne skreślić.
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1148
strona 1
KW-WPIS
Wniosek o wpis w księdze wieczystej
Adnotacja o wpłynięciu wniosku:
Rejestr Ksiąg Wieczystych
Numer Dz.Kw: Uiszczono opłatę w kwocie (w zł):
POUCZENIE
Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na
komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.
Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.
Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego
wydziału.
OZNACZENIE SĄDU I WYDZIAŁU, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK:
1. Sąd Rejonowy:
2. Wydział Ksiąg Wieczystych:
NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK:
Jeżeli przedmiotem żądania jest odłączenie/wyodrębnienie z księgi wieczystej części nieruchomości i przyłączenie tej części do
innej istniejącej księgi wieczystej, w polu nr 3 należy podać numer księgi wieczystej, z której część nieruchomości zostanie
odłączona/wyodrębniona.
3. Numer księgi wieczystej:
NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:
Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć formularz „KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej”, jeżeli wnioskodawca
wnosi o wpis, zmianę lub wykreślenie więcej niż dch:
współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych;
praw (innych n własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), roszczeń, ogranicz
w rozporządzaniu nieruchomością, hipotek.
TREŚĆ ŻĄDANIA:
Należy wyraźnie zaznaczyć kwadraty odpowiadające treści żądania.
Przy każdym żądaniu należy jednoznacznie określić, czy wnioskodawca wnosi o nowy wpis w księdze wieczystej, czy o zmianę lub
wykreślenie wpisu ujawnionego w księdze wieczystej.
Sprostowanie oznaczenia nieruchomości/ujawnienie budynku lub urządzenia
Sprostowanie oznaczenia nieruchomości jest ujawniane w księdze wieczystej wyłącznie na podstawie załączonych do
wniosku dokumentów.
Żądanie ujawnienia budynku lub urządzenia wymaga wypełnienia pola nr 4.
W przypadku jednoczesnego żądania „Ujawnienia budynku lub urządzenia” oraz „Odłączenia/wyodrębnienia części
nieruchomości i przyłączenia tej części do innej istniejącej księgi wieczystej” dla pierwszego z tych żądań należy wypełnić
pole nr 1 załącznika KW-ZAD.
Odłączenie/wyodrębnienie części nieruchomości i przyłączenie tej części do innej, istniejącej księgi wieczystej
W żądaniu należy wskazać odłączane/wyodrębniane z księgi wieczystej części nieruchomości przez podanie numeru
lub nazwy obrębu, numeru działki i obszaru (jeżeli odłączanym przedmiotem jest działka ewidencyjna), ulicy, numeru budynku
i powierzchni użytkowej (jeżeli odłączanym przedmiotem jest budynek) lub ulicy, numeru budynku i numeru lokalu (jeżeli
wyodrębnianym przedmiotem jest lokal) oraz obowiązkowo podać numer księgi wieczystej, do której część nieruchomości
zostanie przyłączona.
4. Treść żądania:
Miejsce na znaki opłaty sądowej Adnotacje o rozpoznaniu:
Załącznik nr 2
WZÓR
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1148
strona 2
NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O (cd.):
Wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego
(współuprawnionego):
W żądaniu powinno się w szczególności określić rodzaj przysługującego prawa, wpisać imię i nazwisko lub nazwę/firmę
i siedzibę oraz określić wielkość przysługującego udziału w prawie.
Jeżeli wnioskodawca żąda ujawnienia w księdze wieczystej kilku współwłaścicieli nieruchomości, współużytkowników
wieczystych lub współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, kdego z nich należy wskazać
w osobnej rubryce. W jednej rubryce naly wskazać współmałżonków, którym przysługuje dane prawo na zasadzie
wspólności ustawowej lub umownej małżeńskiej, oraz spółki jawne i wspólników spółek cywilnych, którym przysługuje dane
prawo na zasadzie współwłasności łącznej.
5. Wartość przedmiotu żądań (w zł):
6. Treść żądania:
7. Treść żądania:
Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki:
W żądaniu należy w szczególności określić rodzaj i treść hipoteki lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia, a także
uprawnionych. W przypadku hipoteki łącznej lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia, które ma być wpisane
w więcej niż jednej księdze wieczystej, należy obowiązkowo podać numery wszystkich ksiąg wieczystych, w których prawo,
roszczenie lub ograniczenie ma być wpisane.
Treść kdego żądania oraz wartość przedmiotu tego żądania należy wpisać w osobnej rubryce.
8. Treść żądania:
9. Wartość przedmiotu żądania (w zł):
10. Treść żądania:
11. Wartość przedmiotu żądania (w zł):
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1148
strona 3
WNIOSKODAWCY/UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:
Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną, odpowiednio w polach nr 12, 33, 54 należy podać numer
PESEL, a w pozostałych przypadkach odpowiednio w polach nr 13, 34, 55 należy podać numer REGON. Jeżeli
wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną i nie ma numeru PESEL, w polach nr 12, 33, 54 należy podać imię ojca
i imię matki, jeżeli zaś nie jest osobą fizyczną i nie ma numeru REGON, w polach nr 13, 34, 55 należy wpisać słowo „brak”.
Należy wyraźnie zaznaczyć kwadrat wskazujący właściwą odpowiedź na pytanie zadane w formularzu.
Adres do doręczeń należy podać tylko wówczas, gdy jest on inny od adresu miejsca zamieszkania/siedziby
wnioskodawcy/uczestnika postępowania. W przypadku gdy wnioskodawca/uczestnik postępowania mieszka poza granicami kraju,
powinien wskazać adres do doręczeń w Polsce.
Załącznik „KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania” należy wypełnić i dołączyć do wniosku w przypadku, gdy trzy
poniższe bloki „DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA” nie pozwalają na wpisanie wszystkich
wnioskodawców lub uczestników postępowania.
Jeżeli w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, należy
obowiązkowo wypełnić formularz „KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy” i dołączyć go do wniosku. W przypadku gdy
w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć ponadto pełnomocnictwo.
DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA
*)
:
12. Numer PESEL: 13. Numer identyfikacyjny REGON:
14. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego
)
:
15. Drugi człon nazwiska złożonego:
16. Imię pierwsze: 17. Imię drugie:
MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:
18. Kraj:
19. Miejscowość:
20. Ulica:
21. Numer domu: 22. Numer lokalu: 23. Kod pocztowy:
24. Poczta:
25. Czy wnioskodawca/uczestnik
*)
postępowania ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego
*)
?
TAK
NIE
ADRES DO DORĘCZEŃ:
26. Nazwa lub firma/Imię i nazwisko:
27. Miejscowość:
28. Ulica:
29. Numer domu: 30. Numer lokalu: 31. Kod pocztowy:
32. Poczta:
DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA
)
:
33. Numer PESEL: 34. Numer identyfikacyjny REGON:
35. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego
)
:
36. Drugi człon nazwiska złożonego:
37. Imię pierwsze: 38. Imię drugie:
MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:
39. Kraj:
40. Miejscowość:
41. Ulica:
42. Numer domu: 43. Numer lokalu: 44. Kod pocztowy:
45. Poczta:
46. Czy wnioskodawca/uczestnik
*)
postępowania ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego
*)
?
TAK
NIE
ADRES DO DORĘCZEŃ:
47. Nazwa lub firma/Imię i nazwisko
*)
:
48. Miejscowość:
49. Ulica:
50. Numer domu: 51. Numer lokalu: 52. Kod pocztowy:
53. Poczta:
*)
Niepotrzebne skreślić.
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1148
strona 4
DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA
*)
:
54. Numer PESEL: 55. Numer identyfikacyjny REGON:
56. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego
*)
:
57. Drugi człon nazwiska złożonego:
58. Imię pierwsze: 59. Imię drugie:
MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:
60. Kraj:
61. Miejscowość:
62. Ulica:
63. Numer domu: 64. Numer lokalu: 65. Kod pocztowy:
66. Poczta:
67. Czy wnioskodawca/uczestnik postępowania
*)
ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego
*)
?
TAK
NIE
ADRES DO DORĘCZEŃ:
68. Nazwa lub firma/Imię i nazwisko:
69. Miejscowość:
70. Ulica:
71. Numer domu: 72. Numer lokalu: 73. Kod pocztowy:
74. Poczta:
WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU:
Jeżeli dokument niezbędny do rozpoznania wniosku znajduje się przy innym wniosku, w danych identyfikujących dokument należy
dodatkowo wskazać numer takiego wniosku lub numer księgi wieczystej, do której akt dokument został dołączony.
W przypadku gdy pola 78–82 okażą się niewystarczające na wpisanie dokumentów, pozostałe dokumenty należy wymienić na
kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4.
Lp. Nazwa formularza Liczba załączników
75.
KW-WU Wnioskodawca/uczestnik postępowania
76.
KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy
77.
KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej
Lp. Dane identyfikujące inny dokument (nazwa, numer, data wydania/sporządzenia, organ, który wydał/sporządził dokument)
78.
79.
80.
81.
82.
WNIOSKODAWCA/PEŁNOMOCNIK/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY
*)
:
Nazwa/Imię i nazwisko
*)
Data
(dzień/miesiąc/rok)
Podpis
*)
Niepotrzebne skreślić.
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1148
ą
strona 1
KW-ZAD
Załącznik – Żądanie wpisu w księdze
wieczystej
Adnotacja o wpłynięciu wniosku:
Rejestr Ksiąg Wieczystych
POUCZENIE:
Formularz stanowi załącznik do formularzy wniosków: „KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej” i „KW-WPIS Wniosek
o wpis w księdze wieczystej”.
Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na
komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.
Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne formularza, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.
NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:
TREŚĆ ŻĄDANIA:
Należy wyraźnie zaznaczyć kwadraty odpowiadające treści żądania.
Przy każdym żądaniu należy jednoznacznie określić, czy wnioskodawca wnosi o nowy wpis w księdze wieczystej, czy o zmianę
lub wykreślenie wpisu ujawnionego w księdze wieczystej.
Ujawnienie budynku lub urządzenia
Żądanie ujawnienia budynku lub urządzenia wymaga wypełnienia pola nr 1.
1. Treść żądania:
Wpis właściciela (współwłaściciela), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego), uprawnionego
(współuprawnionego):
W żądaniu powinno się w szczególności określić rodzaj przysługującego prawa, wpisać imię i nazwisko lub nazwę/firmę
i siedzibę oraz określić wielkość przysługującego udziału w prawie.
Jeżeli wnioskodawca żąda ujawnienia w księdze wieczystej kilku współwłaścicieli nieruchomości, współużytkowników
wieczystych lub współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, kdego z nich należy wskazać
w osobnej rubryce. W jednej rubryce naly wskazać współmałżonków, którym przysługuje dane prawo na zasadzie
wspólności ustawowej lub umownej małżeńskiej, oraz spółki jawne i wspólników spółek cywilnych, którym przysługuje dane
prawo na zasadzie współwłasności łącznej.
2. Wartość przedmiotu żądania (w zł):
3. Treść żądania:
4. Treść żądania:
5. Treść żądania:
Załącznik nr 3
WZÓR
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1148
strona 2
NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:
Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki:
W żądaniu należy w szczególności określić rodzaj i treść hipoteki lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia oraz
uprawnionych. W przypadku hipoteki łącznej lub innego prawa, roszczenia lub ograniczenia, które ma być wpisane w więcej
niż jednej księdze wieczystej, należy obowiązkowo podać numery wszystkich ksiąg wieczystych, w których prawo, roszczenie
lub ograniczenie ma być wpisane.
Treść kdego żądania oraz wartość przedmiotu tego żądania należy wpisać w osobnej rubryce.
6. Treść żądania:
7. Wartość przedmiotu żądania (w zł):
8. Treść żądania:
9. Wartość przedmiotu żądania (w zł):
10. Treść żądania:
11. Wartość przedmiotu żądania (w zł):
12. Treść żądania:
13. Wartość przedmiotu żądania (w zł):
14. Treść żądania:
15. Wartość przedmiotu żądania (w zł):
WNIOSKODAWCA/PEŁNOMOCNIK/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY
*)
:
Nazwa/Imię i nazwisko
*)
Data
(dzień/miesiąc/rok)
Podpis
*)
Niepotrzebne skreślić.
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1148
strona 1
KW-WU
Załącznik – Wnioskodawca/uczestnik
postępowania
Adnotacja o wpłynięciu wniosku:
Rejestr Ksiąg Wieczystych
POUCZENIE:
Formularz stanowi załącznik do formularzy wniosków: „KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej” i „KW-WPIS Wniosek o wpis
w księdze wieczystej”.
Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie
z opisem pól.
Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne formularza, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.
Należy wyraźnie zaznaczyć kwadrat wskazujący właściwą odpowiedź na pytanie zadane w formularzu.
Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną, w polu nr 1 należy podać numer PESEL, a w pozostałych
przypadkach w polu nr 2 należy podać numer REGON. Jeżeli wnioskodawca/uczestnik postępowania jest osobą fizyczną i nie ma
numeru PESEL, w polu nr 1 należy podać imię ojca i imię matki, jeżeli zaś nie jest osobą fizyczną i nie ma numeru REGON, w polu nr 2
należy wpisać słowo „brak”.
Adres do doręczeń należy podać tylko wówczas, gdy jest on inny niż adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy/uczestnika
postępowania. W przypadku gdy wnioskodawca/uczestnik postępowania mieszka poza granicami kraju, powinien wskazać adres do
doręczeń w Polsce.
Jeżeli w imieniu wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, należy obowiązkowo
wypełnić formularz „KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy” i dołączyć go do wniosku. W przypadku gdy w imieniu
wnioskodawcy/uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć ponadto pełnomocnictwo.
DANE WNIOSKODAWCY/UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA
*)
:
1. Numer PESEL: 2. Numer identyfikacyjny REGON:
3. Nazwa lub firma/Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego
*)
:
4. Drugi człon nazwiska złożonego:
5. Imię pierwsze: 6. Imię drugie:
MIEJSCE ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA:
7. Kraj:
8. Miejscowość:
9. Ulica:
10. Numer budynku: 11. Numer lokalu: 12. Kod pocztowy:
13. Poczta:
14. Czy wnioskodawca/uczestnik
*)
postępowania ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego
*)
?
TAK
NIE
ADRES DO DORĘCZEŃ:
15. Nazwa lub firma/Imię i nazwisko
*)
:
16. Miejscowość:
17. Ulica:
18. Numer budynku: 19. Numer lokalu: 20. Kod pocztowy:
21. Poczta:
WNIOSKODAWCA/PEŁNOMOCNIK/PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY
*)
:
Nazwa/Imię i nazwisko
*)
Data
(dzień/miesiąc/rok)
Podpis
*)
Niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 4
WZÓR

Strona korzysta z plików cookies