8

Paź 2012

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1109

Data publikacji:

8 października 2012 r.

Data wejścia w życie:

23 października 2012 r.

Strona z 3
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 października 2012 r.
Poz. 1109
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)
z dnia 1 października 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) w załączniku Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wprowadza się następu-
jące zmiany:
1) tabela 1 „Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłą-
czeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne,
wyrażone wskaźnikami L
Aeq D
i L
Aeq N
, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzysta-
nia ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego
rozporządzenia;
2) tabela 3 „Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłą-
czeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne,
wyrażone wskaźnikami L
DWN
i L
N
, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki
w zakresie ochrony przed hałasem” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: M. Korolec
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493
i Nr 284, poz. 1671).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154,
poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79,
poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119,
poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322,
Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460
i 951.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1109
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2012 r. (poz. 1109)
Załącznik nr 1
Tabela 1
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem
hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyra-
żone wskaźnikami L
Aeq D
i L
Aeq N
, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzysta-
nia ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby
Lp. Rodzaj terenu
Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe
1)
Pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu
L
Aeq D
przedział czasu
odniesienia
równy
16 godzinom
L
Aeq N
przedział czasu
odniesienia
równy
8 godzinom
L
Aeq D
przedział czasu
odniesienia
równy 8 najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym
L
Aeq N
przedział czasu
odniesienia
równy 1 najmniej
korzystnej
godzinie nocy
1
a) Strefa ochronna „A” uzdro-
wiska
b) Tereny szpitali poza miastem
50 45 45 40
2
a) Tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związa-
nej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
2)
c) Tereny domów opieki spo-
łecznej
d) Tereny szpitali w miastach
61 56 50 40
3
a) Tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodo-
wej
c) Tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe
2)
d) Tereny mieszkaniowo-usłu-
gowe
65 56 55 45
4
Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys. miesz-
kańców
3)
68 60 55 45
Objaśnienia:
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom
hałasu w porze nocy.
3)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administra-
cyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., moż-
na wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1109
Załącznik nr 2
Tabela 3
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem
hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne,
wyrażone wskaźnikami L
DWN
i L
N
, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki
w zakresie ochrony przed hałasem
Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe
1)
Pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu
L
DWN
przedział czasu
odniesienia
równy wszystkim
dobom w roku
L
N
przedział czasu
odniesienia
równy wszystkim
porom nocy
L
DWN
przedział czasu
odniesienia
równy wszystkim
dobom w roku
L
N
przedział czasu
odniesienia
równy wszystkim
porom nocy
1
a) Strefa ochronna „A” uzdro-
wiska
b) Tereny szpitali poza mia-
stem
50 45 45 40
2
a) Tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związa-
nej ze stałym lub czaso-
wym pobytem dzieci i mło-
dzieży
c) Tereny domów opieki spo-
łecznej
d) Tereny szpitali w miastach
64 59 50 40
3
a) Tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodo-
wej
c) Tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-usłu-
gowe
68 59 55 45
4
Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys. miesz-
kańców
2)
70 65 55 45
Objaśnienia:
1)
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administra-
cyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., moż-
na wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Strona korzysta z plików cookies