17

Wrz 2012

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1026

Data publikacji:

17 września 2012 r.

Data wejścia w życie:

1 stycznia 2013 r.

Strona z 1
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 września 2012 r.
Poz. 1026
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 2012 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.
Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:
§ 1. Od dnia 1 stycznia 2013 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1600 zł.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Strona korzysta z plików cookies