14

Wrz 2012

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.

z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1019

Data publikacji:

14 września 2012 r.

Data wejścia w życie:

19 stycznia 2013 r.

Strona z 204
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 września 2012 r.
Poz. 1019
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)
z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn.
zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego:
a) ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem,
b) ośrodków szkolenia kierowców i innych podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie
uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, spełniających dodatkowe wyma-
gania w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2) szczegółowy program:
a) szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub
tramwajem,
b) szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców,
c) 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców;
3) szczegółowe warunki i tryb:
a) postępowania z dokumentami dotyczącymi osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowe-
rem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem i kandydatów na instruktorów oraz wzory stosowanych dokumentów,
b) prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szkolenia kierowców;
4) wzory dokumentów związanych z prowadzeniem szkolenia.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
1)
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227,
poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1019
2) pozwoleniu – rozumie się przez to pozwolenie na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy;
3) osobie szkolonej – rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;
4) egzaminie państwowym – rozumie się przez to egzamin, o którym mowa w art. 51 ustawy;
5) ośrodku egzaminowania – rozumie się przez to wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, o którym mowa w art. 56 ust. 1
ustawy;
6) osobie egzaminowanej – rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy;
7) pojeździe szkoleniowym – rozumie się przez to pojazdy, o których mowa w art. 24 ustawy;
8) pojeździe z automatyczną skrzynią biegów – rozumie się przez to pojazd, w którym nie ma pedału sprzęgła, a w przy-
padku motorowerów i motocykli ręcznej dźwigni sprzęgła;
9) profilu kandydata na kierowcę rozumie się przez to profil, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy;
10) numerze PESEL – rozumie się przez to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.
3)
).
Rozdział 2
Ośrodek szkolenia kierowców
§ 3. 1. Ośrodek szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie upraw-
nienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem powinny spełniać następujące wymagania:
1) sala wykładowa powinna:
a) mieć powierzchnię nie mniejszą niż 25 m
2
,
b) być wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu,
c) być przystosowana do szkolenia minimum 10 osób,
d) być oświetlona, ogrzewana i przewietrzana,
e) być odizolowana od innych pomieszczeń,
f) być oznaczona nazwą ośrodka szkolenia kierowców oraz informacją „Sala wykładowa”,
g) być wyposażona w pomoce dydaktyczne odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu, obejmujące co naj-
mniej:
– tablicę do pisania,
– makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze,
tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego
poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe
i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,
– przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych;
2) pomieszczenie biurowe powinno:
a) być oznaczone przez wskazanie nazwy, adresu oraz godzin pracy ośrodka szkolenia kierowców,
b) umożliwiać obsługę osób i przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi szkoleniami w sposób unie-
możliwiający dostęp osób postronnych;
3) plac manewrowy powinien:
a) mieć nawierzchnię asfaltową, betonową albo kostkową,
b) być wyłączony z ruchu pojazdów innych niż pojazdy szkoleniowe,
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195
i Nr 288, poz. 1689 oraz z 2012 r. poz. 921.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1019
c) umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych prze-
widzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu),
odpowiednio do zakresu prowadzonego szkolenia,
d) umożliwiać jazdę tramwajem na odcinku o długości co najmniej 100 m oraz powinien być wyposażony w sieć trak-
cyjną i torowisko umożliwiające realizację zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego
w zakresie pozwolenia realizowanej na placu manewrowym – dotyczy podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie
pozwolenia.
2. Jeżeli w sali wykładowej jest prowadzone jednocześnie szkolenie dla więcej niż 20 osób, to minimalna wymagana
powierzchnia sali zostaje zwiększona o 1 m
2
– dla każdej szkolonej osoby powyżej liczby 20 osób.
3. W pobliżu sali wykładowej powinna znajdować się toaleta.
§ 4. W celu uzyskania poświadczenia o spełnianiu dodatkowych wymagań, zwanego dalej „poświadczeniem”, oprócz
wymagań, o których mowa w § 3 i art. 31 ust. 1 ustawy, należy spełnić następujące dodatkowe wymagania w zakresie:
1) sali wykładowej, która powinna być wyposażona w:
a) cyfrowe urządzenie zobrazowania wielkoformatowego oraz urządzenie komputerowe umożliwiające współpracę
z tym urządzeniem,
b) stanowiska komputerowe przeznaczone do prowadzenia szkolenia w sposób, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy
– jeżeli takie szkolenie ma być prowadzone;
2) lokalu biurowego, który powinien:
a) posiadać osobne pomieszczenie wyłącznie do przyjmowania interesantów,
b) zapewniać przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem w sposób uniemożliwiający dostęp osób postron-
nych,
c) być wyposażony w telefon,
d) być wyposażony w komputer z dostępem do Internetu;
3) placu manewrowego, który powinien umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każ-
dego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym co
najmniej dla prawa jazdy kategorii A, B, C i D;
4) prowadzenia szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy dysponowanie odpowiednim specjalistycznym opro-
gramowaniem komputerowym wspomagającym proces kształcenia, które powinno zapewnić co najmniej:
a) przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów
w nauce,
b) przeprowadzenie zajęć w zakresie i w czasie wymaganym programem szkolenia,
c) zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć,
d) przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia oraz zabezpieczenie przed
ingerencją w jego wynik,
e) możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzające-
go wiedzę, o którym mowa w lit. d.
Rozdział 3
Szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi
lub uprawnienia do kierowania tramwajem
§ 5. 1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi
lub uprawnienia do kierowania tramwajem jest przeprowadzane jako:
1) szkolenie podstawowe – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, w zakresie określonej kate-
gorii prawa jazdy lub pozwolenia;
2) szkolenie uzupełniające – przeprowadzane na wniosek osoby, która ukończyła szkolenie podstawowe.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1019
2. Szkolenie:
1) podstawowe przeprowadza się zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia kandydatów na kierowców lub motor-
niczych określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) uzupełniające przeprowadza się w zakresie ustalonym przez osobę szkoloną i kierownika ośrodka szkolenia kierow-
ców, na podstawie szczegółowego programu szkolenia, o którym mowa w pkt 1.
3. W przypadku osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii:
1) B1 lub B – posiadających prawo jazdy kategorii C lub D,
2) AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D posiadających odpowiednio prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B,
C1, C, D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów
– uznaje się, że te osoby odbyły szkolenie podstawowe w ramach procedury uzyskiwania dotychczas posiadanych upraw-
nień.
§ 6. 1. Przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona informuje ośrodek szkolenia kierowców, jednostkę wojskową,
jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo
szkołę o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, o którym
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. Ośrodek szkolenia kierowców przed przyjęciem na szkolenie podstawowe lub szkolenie uzupełniające:
1) sprawdza, czy osoba szkolona posiada odpowiednio:
a) zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo
prawo jazdy kategorii B – jeżeli zakres szkolenia obejmuje prawo jazdy kategorii C1, C, D1 lub D,
b) zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B, C1, C,
D1 lub D albo prawo jazdy kategorii B, C1, C, D1 lub D jeżeli zakres szkolenia obejmuje odpowiednio prawo jazdy
kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E,
c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy
lub go nie zdała oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;
2) pobiera na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, oraz na podstawie numeru PESEL osoby szkolonej albo daty
urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, informacje i dane zawarte w profilu kandydata na kie-
rowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20
ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) wpisuje imię i nazwisko osoby szkolonej oraz jej numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej
numeru PESEL do książki ewidencji osób szkolonych;
4) wydaje osobie szkolonej kartę przeprowadzonych zajęć lub tworzy dla niej kartę w systemie teleinformatycznym ośrod-
ka szkolenia kierowców przed rozpoczęciem szkolenia w części:
a) teoretycznej albo
b) praktycznej – jeżeli zakres szkolenia obejmuje wyłącznie zajęcia praktyczne;
5) wpisuje do karty przeprowadzonych zajęć numer ewidencyjny instruktora prowadzącego przydzielonego danej osobie
szkolonej.
3. Jednostka wojskowa lub jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych przyjmując osobę na szkolenie podstawowe lub uzupełniające:
1) sprawdza, czy osoba szkolona posiada odpowiednio zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu pań-
stwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo prawo jazdy kategorii B jeżeli zakres szkolenia obejmuje prawo
jazdy kategorii C1, C, D1 lub D;
2) pobiera na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, oraz na podstawie numeru PESEL osoby szkolonej albo daty
urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, informacje i dane zawarte w profilu kandydata na kie-
rowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20
ust. 1 pkt 2 ustawy;
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1019
3) wpisuje imię i nazwisko osoby szkolonej oraz jej numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej
numeru PESEL do książki ewidencji osób szkolonych oraz do dziennika przeprowadzonych zajęć;
4) wydaje osobie szkolonej kartę przeprowadzonych zajęć przed rozpoczęciem części praktycznej szkolenia;
5) wpisuje do karty przeprowadzonych zajęć numer ewidencyjny instruktora prowadzącego przydzielonego danej osobie
szkolonej.
4. Szkoła rozpoczynając zajęcia szkolne:
1) sprawdza, czy osoba szkolona posiada odpowiednio zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu pań-
stwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo prawo jazdy kategorii B jeżeli zakres szkolenia obejmuje prawo
jazdy kategorii C1, C, D1 lub D;
2) pobiera na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, oraz na podstawie numeru PESEL osoby szkolonej albo daty
urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, informacje i dane zawarte w profilu kandydata na kie-
rowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20
ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) wpisuje imię i nazwisko osoby szkolonej oraz jej numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej
numeru PESEL do książki ewidencji osób szkolonych oraz do dziennika przeprowadzonych zajęć;
4) wydaje osobie szkolonej kartę przeprowadzonych zajęć przed rozpoczęciem części praktycznej szkolenia;
5) wpisuje do karty przeprowadzonych zajęć numer ewidencyjny instruktora prowadzącego przydzielonego danej osobie
szkolonej.
5. Wzór książki ewidencji osób szkolonych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6. Wzór karty przeprowadzonych zajęć określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 3 pkt 3 i 4 oraz ust. 4 pkt 3 i 4, mogą być prowadzone w odpowia-
dającej im postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym umożliwiającym niezwłoczny odczyt lub wydruk całości
lub części zapisanych danych. Kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie potwierdza swoje wpisy bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym, a instruktor, wykładowca lub osoba szkolona – podpisem elektronicznym lub unikalnym identyfikato-
rem i hasłem nadanymi w tym systemie.
§ 7. 1. Przeprowadzenie poszczególnych zajęć w ramach szkolenia jest potwierdzane w karcie przeprowadzonych zajęć
każdorazowo po ich zakończeniu przez osobę prowadzącą zajęcia i osobę szkoloną.
2. W przypadku szkolenia prowadzonego przez jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub szkolenia prowadzonego przez szkołę na karcie
przeprowadzonych zajęć dokonuje się wpisu i potwierdzenia przeprowadzenia wyłącznie zajęć w zakresie części praktycz-
nej. Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć w zakresie części teoretycznej oraz nauki udzielania pierwszej pomocy jest doko-
nywane w dzienniku przeprowadzonych zajęć.
§ 8. 1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkole-
niu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor w porozumieniu z tą osobą, przy czym:
1) liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:
a) 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia – w tym co najmniej 4 godziny w za-
kresie części teoretycznej szkolenia i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogo-
wych,
b) 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,
c) 10 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM;
2) liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:
a) 10 – w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
b) 15 – w zakresie prawa jazdy kategorii B+E,
c) 20 – w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, C1, C1+E, D1+E lub T,
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1019
d) 25 – w zakresie prawa jazdy kategorii C+E lub D+E,
e) 30 – w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, C, D1 lub pozwolenia, z zastrzeżeniem pkt 5,
f) 60 – w zakresie prawa jazdy kategorii D;
3) wymagania, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B, C lub D, jeżeli
posiadają prawo jazdy odpowiednio kategorii B1, C1 lub D1 albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii B1, C1 lub D1;
4) wymagania, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A2, jeżeli posiadają
prawo jazdy kategorii A1, oraz osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii
A1 lub A2;
5) dla szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii C prowadzonego przez jednostki wojskowe dla żołnierzy zasadniczej
służby wojskowej lub żołnierzy służby kandydackiej liczba godzin zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie
może być mniejsza niż 20.
2. W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie:
1) jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, to określona dla każdej kategorii, o której mowa w:
a) ust. 1 pkt 1 lit. a, liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia ulega zmniejszeniu o 10,
b) ust. 1 pkt 1 lit. b, liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia ulega zmniejszeniu o 5;
2) w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C, D1 lub D, to określona w ust. 1 pkt 2 liczba godzin zajęć w zakresie części
praktycznej szkolenia ulega:
a) zmniejszeniu o 10 – w zakresie prawa jazdy kategorii C1 lub C, jeżeli osoba posiada odpowiednio prawo jazdy kate-
gorii D1 lub D albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jaz-
dy odpowiednio kategorii D1 lub D,
b) zmniejszeniu o 20 – w zakresie prawa jazdy kategorii D, jeżeli osoba posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii C1
lub C albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy odpo-
wiednio kategorii C1 lub C;
3) w zakresie prawa jazdy kategorii A lub B, określona w ust. 1 pkt 2 liczba godzin zajęć w zakresie części praktycznej
szkolenia ulega zmniejszeniu o 10, jeżeli osoba posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, A2 lub B1.
3. Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia:
1) rozpoczyna się po przeprowadzeniu zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia;
2) w zakresie prawa jazdy kategorii:
a) A1, A2, A lub B1 – powinny uwzględniać co najmniej 3 godziny jazdy poza obszarem zabudowanym, w tym na dro-
gach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h,
b) B, B+E, C1, C, C1+E, D1+E lub T – powinny uwzględniać co najmniej 4 godziny jazdy poza obszarem zabudowa-
nym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h,
c) D1, C+E oraz D+E powinny uwzględniać co najmniej 10 godzin jazdy poza obszarem zabudowanym, w tym na
drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h,
d) D – powinny uwzględniać co najmniej 20 godzin jazdy poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopusz-
czalnej prędkości powyżej 70 km/h;
3) zajęcia, o których mowa w pkt 2, z wyłączeniem zajęć w zakresie prawa jazdy kategorii T, prowadzi się łącznie na od-
cinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć.
§ 9. Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej
szkolenia – 60 minutom.
§ 10. 1. Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia nie mogą być dłuższe niż:
1) 2 godziny dziennie w okresie pierwszych:
a) 4 godzin szkolenia – w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A,
b) 8 godzin szkolenia – w zakresie prawa jazdy kategorii innych niż określone w lit. a oraz pozwolenia;
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1019
2) 3 godziny dziennie po określonych w pkt 1 godzinach dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia dla prawa
jazdy poszczególnych kategorii oraz pozwolenia;
3) 4 godziny dziennie po zakończeniu 50% godzin zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia dla prawa jazdy katego-
rii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E oraz pozwolenia.
2. Podczas zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia z osobą szkoloną dopuszcza się stosowanie urządzeń technicz-
nych wspomagających komunikację, jeżeli osoba szkolona jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 oraz z 2012 r.
poz. 986).
§ 11. Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia podstawowego w ruchu drogowym w pojeździe mogą być prowa-
dzone przez instruktora wyłącznie z 1 osobą szkoloną w obecności:
1) jednego dodatkowego uczestnika kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E,
2) do 6 uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,
D+E,
3) kandydatów na instruktorów wraz z ich wykładowcą,
4) kierownika jednostki prowadzącej szkolenie lub upoważnionego przez niego pracownika tej jednostki,
5) osoby sprawującej w imieniu starosty nadzór, o którym mowa w art. 43 ustawy,
6) osoby sprawującej nadzór w imieniu jednostki lub organu, o którym mowa w art. 47 ust. 1–3 ustawy,
7) tłumacza, jeżeli osoba szkolona nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie szkolenia,
8) tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego, jeżeli osoba szkolona jest osobą, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
– jeżeli pojazd jest wyposażony w wystarczającą liczbę miejsc siedzących.
§ 12. Instruktor prowadzący szkolenie potwierdza w karcie przeprowadzonych zajęć zaliczenie egzaminu wewnętrzne-
go, a jeżeli go nie przeprowadzał, podpisuje się na karcie przeprowadzonych zajęć obok instruktora lub wykładowcy prze-
prowadzającego ten egzamin.
§ 13. 1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców, dowódca jednostki wojskowej, kierownik jednostki organizacyjnej
służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo dyrektor szkoły, który wydał
kartę przeprowadzonych zajęć, w przypadku przerwania szkolenia podkreśla i podpisuje kartę po ostatniej wpisanej pozycji.
W przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej kierownik ośrodka szkolenia przekazuje osobie szkolonej
plik karty przeprowadzonych zajęć w formacie tekstowym lub rozszerzalnego języka znaczników (XML), opatrzony bez-
piecznym podpisem elektronicznym oraz dokonuje jej wydruku, podkreśla i podpisuje kartę po ostatniej wpisanej pozycji
oraz umieszcza odręczną informację, że karta była prowadzona w postaci elektronicznej.
2. W przypadku przerwania szkolenia osoba szkolona zachowuje kartę przeprowadzonych zajęć, a podmiot prowadzący
szkolenie załącza jej kopię lub jej elektroniczny odpowiednik do prowadzonej dokumentacji.
3. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców, dowódca jednostki wojskowej, kierownik jednostki organizacyjnej służb
podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo dyrektor szkoły przesyła w postaci
elektronicznej właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie informację o przerwaniu szkolenia przez
osobę szkoloną w celu udostępnienia przez ten organ profilu kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu
szkolenie dla tej osoby.
4. Jeżeli karta przeprowadzonych zajęć jest podpisywana przez dowódcę jednostki wojskowej, kierownika jednostki
organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo dyrektora
szkoły, wpisy w karcie uzupełnia się o potwierdzenie przeprowadzenia zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia oraz
zajęć z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy – wynikających z dziennika prowadzonych zajęć.
5. Dyrektor szkoły podpisując kartę przeprowadzonych zajęć, wydaje dodatkowo zaświadczenie potwierdzające rozpo-
częcie szkolenia w ramach zajęć szkolnych.
§ 14. Osoba szkolona, kontynuując szkolenie w innym podmiocie prowadzącym szkolenie, przekazuje jego kierowniko-
wi kartę, o której mowa w § 13 ust. 1. W przypadku gdy dotychczasowa dokumentacja była prowadzona w postaci elektro-
nicznej, osoba szkolona przekazuje plik i oryginał wydruku karty przeprowadzonych zajęć. Kierownik podmiotu prowadzą-
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1019
cego szkolenie stosuje odpowiednio przepisy § 6 ust. 1–4, zachowując poprzednią kartę przeprowadzonych zajęć w prowa-
dzonej dokumentacji. Jeżeli podmiot prowadzący szkolenie prowadzi dokumentację w postaci elektronicznej, plik karty
przeprowadzonych zajęć załącza do prowadzonej przez siebie dokumentacji, a wydruk karty może przekształcić do postaci
elektronicznej.
§ 15. 1. W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy, kierownik
ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie aktualizuje profil kandydata na kierowcę
w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, o nastę-
pujące dane:
1) nazwę i numer podmiotu prowadzącego szkolenie;
2) datę rozpoczęcia szkolenia;
3) datę zakończenia szkolenia;
4) kategorie, w zakresie których szkolenie zostało przeprowadzone;
5) liczbę godzin zajęć teoretycznych;
6) liczbę godzin zajęć praktycznych;
7) numer instruktora, który prowadził szkolenie;
8) numer wykładowcy, który prowadził szkolenie – jeżeli dotyczy;
9) imię i nazwisko osoby dokonującej aktualizacji profilu.
2. Czynność, o której mowa w ust. 1, potwierdza się bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem stanowią-
cym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie, potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.
4)
).
§ 16. Po zakończeniu lub przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną do książki ewidencji osób szkolonych wpisuje się:
1) liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej lub praktycznej szkolenia przeprowadzonych w danym ośrodku szko-
lenia kierowców lub innym podmiocie prowadzącym szkolenie;
2) datę zakończenia lub przerwania szkolenia;
3) numer instruktora prowadzącego szkolenie, o którym mowa w § 12;
4) numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę.
§ 17. 1. Książkę ewidencji osób szkolonych:
1) przechowuje się przez okres 10 lat od daty dokonania w niej ostatniego wpisu;
2) przekazuje się właściwemu organowi prowadzącemu nadzór, w celu archiwizacji, niezwłocznie po:
a) rezygnacji z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
b) wydaniu decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia
ośrodka szkolenia kierowców,
c) uprawomocnieniu się orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
2. Karty przeprowadzonych zajęć osób wpisanych do książki ewidencji osób szkolonych oraz kopie kart osób, które nie
kontynuują szkolenia, przechowuje się przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu. Po upływie tego
okresu karty i ich kopie podlegają zniszczeniu.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092
i Nr 204, poz. 1195.
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1019
3. Przed zniszczeniem karty lub kopii karty liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie części teoretycznej lub
praktycznej szkolenia wpisuje się odpowiednio do książki ewidencji osób szkolonych.
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowa-
dzącego szkolenie przesyła w postaci elektronicznej właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie infor-
mację o przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną, o której mowa w ust. 2, w celu udostępnienia przez ten organ profilu
kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie dla tej osoby.
§ 18. Egzamin wewnętrzny, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy, składa się z części:
1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;
2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozy-
tywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu. Pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu jest ważny przez
okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania.
§ 19. 1. Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny
części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego przeprowadzenia są zgodne ze sposobem przeprowadzania czę-
ści teoretycznej egzaminu państwowego.
2. Informację o wyniku części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczbie popełnionych błędów oraz dacie przepro-
wadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora lub wykładowcę, który przeprowadził część teoretyczną egzaminu
wewnętrznego, i osobę szkoloną, umieszcza się w dokumentacji kandydata na kierowcę.
§ 20. 1. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 2, są
zgodne ze sposobem przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego.
2. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego realizuje się wszystkie przewidziane dla
egzaminu państwowego zadania egzaminacyjne, bez względu na liczbę popełnionych błędów, z wyjątkiem przypadku, gdy
zachowanie osoby szkolonej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
3. W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egza-
minu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę szkoloną; arkusz może być sporządzony w posta-
ci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, przy czym wynik egzaminu wewnętrz-
nego instruktor potwierdza podpisem elektronicznym albo unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie.
4. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą
szkoloną popełnione przez nią błędy.
5. W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz
z osobą szkoloną, na podstawie wypełnionego arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego, dalszy zakres
szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.
6. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisują instruktor przeprowadzający egzamin,
instruktor, który prowadził szkolenie, i osoba szkolona.
7. Arkusz przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba szkolona, a kopię arkusza pozostawia się w ośrodku
szkolenia kierowców lub innym podmiocie prowadzącym szkolenie.
8. Jako arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się arkusz przebiegu części prak-
tycznej egzaminu państwowego stosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych.
Rozdział 4
Szkolenie instruktorów i wykładowców
§ 21. Podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy, przyjmując kandydata na instruktora lub instruktora na kurs:
1) rejestruje go przed rozpoczęciem szkolenia teoretycznego odpowiednio:
a) w książce ewidencji osób szkolonych, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 3,
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1019
b) w dzienniku lekcyjnym kursu, wpisując:
imię i nazwisko kandydata na instruktora lub instruktora wraz z kategoriami, w których zakresie jest szkolony, oraz
numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
– rodzaj kursu,
– wykaz zajęć teoretycznych,
– wykaz osób prowadzących zajęcia teoretyczne;
2) przed rozpoczęciem zajęć praktycznych wydaje mu kartę przeprowadzonych zajęć, której wzór określa załącznik nr 4
do rozporządzenia.
§ 22. 1. Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczestników kursu kandydatów na instruktorów lub kursu
uzupełniającego dla instruktorów ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określona w tabe-
li nr 1.
Tabela nr 1
Poz. Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1. Psychologia 10 -
2. Metodyka nauczania 50 -
3.
Prawo o ruchu drogowym 30 -
4.
Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 18 -
5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 -
6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6 -
7.
Technika i taktyka jazdy 2 5
8. Praktyka instruktorska 4 50*
)
9. Razem 130 55*
)
*
)
Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli nr 2.
2. W zakresie przedmiotu określonego w tabeli nr 1:
1) w poz. 1 – powinny być ujęte tematy:
a) podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej,
b) kandydat na kierowcę lub motorniczego i jego charakterystyka,
c) wybrane zagadnienia z psychologii ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na funkcje percep-
cyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem w szczególności:
– alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
– wahań stanu emocjonalnego,
– zmęczenia,
– zagrożeń występujących w ruchu drogowym,
d) praktyczne wykorzystanie wiedzy z psychologii w szkoleniu kandydatów na kierowców lub motorniczych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowcę lub motorniczego do kierowania pojazdem,
e) etyka zawodu instruktora i wykładowcy;
2) w poz. 2 – powinny być ujęte tematy:
a) proces nauczania,
b) szkolenie dorosłych – motywacja,
c) ocenianie kwalifikacji kandydata na kierowcę i ustalanie wymiaru czasu szkolenia niezbędnego do osiągnięcia celów
określonych w programach szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych,
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1019
d) formy i metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych ujętych w programie szkolenia kandydatów na
kierowców lub motorniczych, w szczególności:
– podział tematyczny zajęć w poszczególnych kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia,
– podział wymiaru czasu szkolenia,
– kolejność realizacji zajęć,
e) organizacja zajęć – środki dydaktyczne;
3) w poz. 3 – powinny być ujęte tematy:
a) wybrane problemy interpretacyjne przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem:
zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu,
zachowania bezpiecznych prędkości i odstępów między pojazdami podczas jazdy w różnych warunkach atmosfe-
rycznych i po różnych nawierzchniach jezdni,
zagrożeń związanych z ruchem drogowym, w szczególności prowadzeniem pojazdu w różnych warunkach widocz-
ności, niedoświadczeniem innych uczestników ruchu, podczas przewozu osób i rzeczy,
b) omówienie wybranych zagadnień:
– których znajomość powinna być sprawdzana na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych,
– występujących w pytaniach egzaminacyjnych stosowanych w części teoretycznej egzaminu państwowego;
4) w poz. 4 – powinny być ujęte tematy:
a) przygotowanie się do jazdy oraz zasady używania mechanizmów sterowania pojazdem,
b) bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze,
c) zachowanie wobec innych uczestników ruchu,
d) przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń na drodze oraz skuteczne reagowanie na nie,
e) dynamika i kultura jazdy,
f) zasady wykonywania czynności kontrolno-obsługowych pojazdu z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska;
5) w poz. 5 – powinny być ujęte tematy:
a) organy administracji publicznej zajmujące się problematyką ruchu drogowego i ich zadania,
b) akty prawne odnoszące się do kierujących pojazdami,
c) stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju i województwie,
d) kontrola ruchu drogowego, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami,
e) ubezpieczenia komunikacyjne oraz zawodowe;
6) w poz. 6 – powinny być ujęte tematy:
a) rozpoczęcie działalności ośrodka szkolenia kierowców,
b) rozpoczęcie pracy instruktora,
c) zarządzanie ośrodkiem szkolenia kierowców,
d) prowadzenie dokumentacji,
e) nadzór nad prowadzeniem szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych;
7) w poz. 7 technika i taktyka jazdy realizowane w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w art. 112 ust. 1
pkt 2 ustawy;
8) w poz. 8 – powinny być ujęte tematy:
a) organizacja zajęć,
b) pokaz przeprowadzenia 10 różnych tematycznie zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców lub motorni-
czych – z uwzględnieniem różnych kategorii prawa jazdy, na które jest prowadzone szkolenie,
c) prezentacja przez każdego słuchacza kursu co najmniej 5 wybranych zajęć teoretycznych, o których mowa w lit. b –
czas każdej prezentacji 45 minut,
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1019
d) udział w charakterze obserwatora w co najmniej 20 zajęciach teoretycznych prowadzonych w ośrodku szkolenia
kierowców,
e) pokaz przeprowadzenia 5 godzin zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców w zakresie uprawnień objętych
nauczaniem – pokaz przeprowadza się 2 godziny na placu manewrowym i 3 godziny w ruchu miejskim,
f) udział w charakterze obserwatora w zajęciach praktycznych prowadzonych w ruchu miejskim w ośrodku szkolenia
kierowców w liczbie godzin określonej w tabeli nr 2:
Tabela nr 2
Poz. Zakres objęty nauczaniem
Liczba godzin
zajęć*
)
1. Kat. A 10
2. Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie 30
3. Kat. C+E, D+E 15
4. Kat. D 25
*
)
Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.
g) przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora na placu manewrowym ośrodka szkolenia kierow-
ców z udziałem kandydata na kierowcę lub motorniczego co najmniej 10 zajęć praktycznych w zakresie każdej kate-
gorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych szkoleniem,
h) przeprowadzenie przez kandydata na instruktora lub instruktora w ruchu drogowym z udziałem kandydata na instruk-
tora co najmniej 4 godzin zajęć praktycznych w zakresie każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych szko-
leniem; realizując szkolenie, jedna osoba występuje w charakterze kandydata na kierowcę, a druga w charakterze
instruktora nauki jazdy; zajęcia odbywają się pod nadzorem wykładowcy,
i) podsumowanie zajęć.
3. Zajęcia określone w ust. 2 pkt 8:
1) lit. a, b, e, i – prowadzi wykładowca;
2) lit. c, g – prowadzi indywidualnie każdy kandydat na instruktora lub instruktor pod nadzorem wykładowcy;
3) lit. d, f – prowadzi się w grupach 1–5 osób pod nadzorem wykładowcy.
4. Zajęcia z praktyki instruktorskiej mogą być rozpoczęte po zakończeniu zajęć z przedmiotów określonych w poz. 1–4
tabeli nr 1.
§ 23. Szkolenie jest prowadzone przez właściwych specjalistów, w tym w szczególności w zakresie przedmiotów:
1) „Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu” – posiadających uprawnienia instruktora lub egzaminatora oraz co
najmniej 5 lat praktyki zawodowej w zakresie szkolenia lub egzaminowania kandydatów na kierowców w zakresie
objętym szkoleniem;
2) „Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców” posiadających uprawnienia instruktora w zakresie objętym szko-
leniem oraz co najmniej 5-letnią praktykę w kierowaniu ośrodkiem szkolenia kierowców;
3) „Praktyka instruktorska” – posiadających uprawnienia instruktora w zakresie objętym szkoleniem i praktykę zawodową
w zakresie prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców od co najmniej 5 lat.
§ 24. Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom.
§ 25. Kurs uzupełniający dla instruktorów obejmuje zajęcia z przedmiotów określonych w tabeli nr 1 w poz. 1–7
w zakresie właściwym dla uprawnień instruktora w danej kategorii prawa jazdy.
§ 26. Po zakończeniu kursu wykładowcy odnotowują dla poszczególnych przedmiotów końcowy wynik szkolenia oso-
by, oznaczając wynik pozytywny literą „P”, a negatywny literą „N”:
1) w dzienniku lekcyjnym – jeżeli są to zajęcia teoretyczne;
2) na karcie przeprowadzonych zajęć – jeżeli są to zajęcia praktyczne.
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1019
§ 27. W przypadku przerwania lub zakończenia szkolenia karta przeprowadzonych zajęć podlega zwrotowi do jednostki
prowadzącej szkolenie, która ją wydała.
§ 28. 1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego dla kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego
dla instruktorów podpisuje kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy.
2. Egzamin końcowy obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z następujących przedmiotów: „Psycho-
logia”, „Metodyka nauczania”, „Prawo o ruchu drogowym”, „Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu”, „Techni-
ka i taktyka jazdy” oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierow-
ców lub motorniczych.
3. Wyniki egzaminu końcowego wpisuje się w dzienniku lekcyjnym, oddzielnie dla każdej osoby i kategorii prawa jaz-
dy lub pozwolenia, przez umieszczenie litery:
1) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny;
2) „N” – jeżeli wynik jest negatywny;
3) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu.
4. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego dla kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego
dla instruktorów określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 29. 1. Książka ewidencji osób szkolonych powinna być przechowywana przez jednostkę prowadzącą szkolenie przez
okres 10 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, a w przypadku rezygnacji z prowadzenia szkolenia przekazana
właściwemu organowi prowadzącemu nadzór w celu archiwizacji.
2. W razie utraty książki ewidencji osób szkolonych lub zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność podlega
ona każdorazowo odtworzeniu w zakresie kart przeprowadzonych zajęć posiadanych przez podmiot, o którym mowa
w art. 35 ust. 1 ustawy.
3. Dzienniki lekcyjne i karty przeprowadzonych zajęć przechowuje się przez okres 10 lat, a następnie archiwizuje.
§ 30. Do kursów dla kandydatów na wykładowców i wykładowców stosuje się odpowiednio przepisy § 21–29.
Rozdział 5
Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów
§ 31. 1. Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy, obejmują zajęcia
teoretyczne i zajęcia praktyczne.
2. Zajęcia teoretyczne obejmują co najmniej:
1) uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
a) „Psychologia” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
b) „Metodyka nauczania” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
c) „Prawo o ruchu drogowym” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
d) „Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
e) „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
f) „Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia” – 1 godzina zajęć teoretycznych;
2) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kie-
rowców – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych;
3) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu
państwowego – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.
§ 32. Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:
1) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na
kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kan-
dydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1019
2) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na
kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w cha-
rakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;
3) ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz
wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych.
§ 33. 1. Po zakończeniu warsztatów instruktor otrzymuje zaświadczenie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy,
które zawiera:
1) kolejny numer zaświadczenia w ewidencji;
2) nazwę ośrodka szkolenia kierowców, jednostki lub podmiotu, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy;
3) imię i nazwisko instruktora;
4) numer PESEL instruktora albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL;
5) numer instruktora w ewidencji;
6) numer legitymacji instruktora;
7) zakres posiadanych uprawnień do szkolenia kandydatów na kierowców;
8) daty rozpoczęcia i zakończenia warsztatów;
9) imię i nazwisko oraz numer uprawnień instruktora oceniającego sposób prowadzenia szkolenia;
10) imię i nazwisko oraz podpis kierownika ośrodka szkolenia kierowców, jednostki lub podmiotu, o których mowa w art. 35
ust. 1 ustawy, który wystawił zaświadczenie;
11) datę wystawienia zaświadczenia.
2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Rozdział 6
Przepis końcowy
§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.
5)
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak
5)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkole-
nia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834,
z 2006 r. Nr 3, poz. 24, z 2008 r. Nr 215, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 78, poz. 653), które na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367
i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1019
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH S
O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA MOTOROWEREM,
POJAZDAMI SILNIKOWYMI LUB TRAMWAJEM
Cele szkolenia
§ 1. W ramach szkolenia podstawowego osoba szkolona uzyskuje wiadomości oraz nabywa
wiedzę, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co
najmniej:
1) wiadomości dotyczące:
a) zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych
uczestników ruchu drogowego,
b) zasad zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy
uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i
nocy i po różnych nawierzchniach jezdni,
c) wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub
zmianę zachowania kierującego pojazdem, w szczególności:
alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
wahań stanu emocjonalnego,
zmęczenia,
d) zagrożeń związanych z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu
drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi,
rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu,
e) zagrożeń związanych z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju
pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności,
f) zasad korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem
bezpieczeństwa jazdy,
g) zasad użytkowania pojazdu, przewozu osób i rzeczy, z uwzględnieniem
ochrony środowiska,
h) zasad ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń
prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów drogowych oraz
dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu,
i) zasad postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,
j) rodzajów dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni,
k) zadań i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym;
2) wiedzę dotyczącą umiejętności i zachowań w zakresie:
a) przygotowania się do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych
elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,
b) sprzęgania i rozprzęgania pojazdu z przyczepą lub naczepą w zakresie prawa
jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, T,
c) posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i
parkowania,
d) włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze,
respektowania praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi
przy użyciu dopuszczalnych środków,
e) bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych
sytuacjach drogowych,
Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (poz. 1019)
Załącznik nr 1
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1019
f) obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych
zagrożeń,
g) skutecznego reagowania, w tym hamowania awaryjnego, w przypadku
powstania rzeczywistego zagrożenia,
h) jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu,
i) jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
j) zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu,
k) wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych
mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo jazdy,
l) podejmowania działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom
wypadków drogowych.
§ 2. Dodatkowo osobie szkolonej jest przekazywana wiedza na temat:
1) w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A2, A1 i A:
a) wykorzystywania środków ochronnych, w szczególności kasku, rękawic,
ubrania,
b) widoczności kierujących pojazdami jednośladowymi przez innych
użytkowników dróg,
c) czynników ryzyka związanych ze śliskimi elementami dróg (studzienki, szyny
tramwajowe);
2) w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E:
a) przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku kierowców, w szczególności
umiejętności korzystania z tachografu,
b) zasad odnoszących się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub rzeczy
oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie
osób i rzeczy,
c) środków ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu,
d) planowania tras przejazdu, czytania map drogowych,
e) warunków bezpieczeństwa związanych z załadunkiem, rozmieszczeniem i
zamocowaniem ładunku: dotyczy prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E,
f) odpowiedzialności i obowiązków kierowcy wobec przewożonych osób:
dotyczy prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E,
g) ogólnych zasad budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów
jezdnych pojazdu.
I. Szczegółowy program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A.
1. Plan nauczania
Lp.
Przedmiot nauczania
Zajęcia
teoretyczne
Zajęcia
praktyczne
Liczba godzin zajęć dla prawa jazdy kategorii
A1, A2, A
30 20
Liczba godzin zajęć dla prawa jazdy kategorii
AM
10 10
1 Przepisy ruchu drogowego
2 Zarys budowy motoroweru lub motocykla i zasady obsługi technicznej
3 Technika kierowania motorowerem lub motocyklem
4 Nauka jazdy
5 Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1019
2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów
2.1. Przepisy ruchu drogowego
2.1.1. Podział materiału nauczania
Lp. Tematy nauczania
1 Wiadomości ogólne
2 Podstawowe pojęcia
3 Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
4 Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów
5 Znaki i sygnały drogowe
6 Ogólne warunki używania motoroweru lub motocykla
7 Kierowca motoroweru lub motocykla – obowiązki i
odpowiedzialność kierowcy i posiadacza motoroweru lub
motocykla
2.1.2. Materiał nauczania
TEMAT 1: Wiadomości ogólne
Cel nauczania Treść nauczania
Wskazówki
metodyczne
Poznanie podstawowych
pojęć dotyczących ruchu
drogowego.
Poznanie konieczności
istnienia przepisów ruchu
drogowego.
Poznanie przyczyn
wypadków drogowych i
roli człowieka w ich
powstawaniu.
Podstawowe elementy ruchu: droga,
pojazd, człowiek.
Sposób organizacji ruchu drogowego:
znaki i sygnały drogowe, przepisy
ruchu drogowego.
Błędy człowieka jako najczęstsza
przyczyna wypadków drogowych.
Wykład ilustrowany
w szczególności
planszami,
prezentacjami
multimedialnymi.
TEMAT 2: Podstawowe pojęcia
Cel nauczania Treść nauczania
Wskazówki
metodyczne
Poznanie pojęcia droga.
Poznanie elementów
drogi.
Poznanie pojęcia obszaru
zabudowanego.
Poznanie pojęcia
kierujący i kierowca.
Droga publiczna.
Części składowe drogi i ich
przeznaczenie.
Określenie obszaru zabudowanego
i jego oznakowanie.
Kierujący i kierowca.
Kierowca a inni uczestnicy ruchu
drogowego – rozwaga, kultura
zachowania, ustępliwość,
wyrozumiałość.
Pojęcia: szczególna ostrożność,
ograniczone zaufanie, niedostateczna
widoczność.
Zajęcia teoretyczne.
Wykład ilustrowany w
szczególności
planszami,
prezentacjami
multimedialnymi.
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1019
TEMAT 3: Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
TEMAT 4: Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów
Cel nauczania Treść nauczania
Wskazówki metodyczne
Poznanie okoliczności
związanych z
wykonywaniem różnych
manewrów na drodze.
Kształtowanie nawyku
obserwacji drogi i
otoczenia.
Poznanie zagrożenia
wynikającego z
przecinania się kierunków
jazdy.
Kształtowanie nawyku
ustępowania
pierwszeństwa przejazdu
pojazdowi
nadjeżdżającemu z prawej
strony.
Kształtowanie nawyku
ułatwienia włączenia się
Podstawowe manewry na drodze:
włączanie się do ruchu, zmiana pasa
ruchu, wymijanie, omijanie,
wyprzedzanie, skręcanie, zawracanie,
zatrzymanie, cofanie i postój.
Miejsca i okoliczności ograniczenia lub
zakazu wykonywania poszczególnych
manewrów.
Zachowanie ostrożności i właściwe
uprzedzanie innych uczestników ruchu
przy wykonywaniu manewrów.
Manewry związane z przejeżdżaniem
przez skrzyżowanie dróg.
Zasada ustępowania pierwszeństwa
przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu z
prawej strony, przy przecinaniu się
kierunków ruchu pojazdów.
Odstępstwa od tej zasady.
Pierwszeństwo przejazdu pojazdów
szynowych, uprzywilejowanych w
ruchu oraz pojazdów poruszających się
po drodze z pierwszeństwem przejazdu.
Ustępowanie pierwszeństwa autobusom
włączającym się do ruchu z
Zajęcia teoretyczne i
ćwiczenia.
Pogadanka lub wykład
ilustrowane w
szczególności
planszami,
prezentacjami
multimedialnymi,
rysunkami na tablicy.
Cel nauczania Treść nauczania
Wskazówki
metodyczne
Poznanie zasad
prawostronnego ruchu
drogowego.
Poznanie pojęcia
skrzyżowania dróg.
Poznanie różnych
rodzajów pojazdów.
Ruch prawostronny, jedno- i
dwukierunkowy. Ruch okrężny. Ruch
na autostradach.
Prawne i geometryczne pojęcie
skrzyżowania dróg. Podstawowe
rodzaje skrzyżowań. Skrzyżowanie o
ruchu kierowanym. Skrzyżowanie drogi
z torami pojazdów szynowych.
Pojazd. Pojazd silnikowy. Pojazd
samochodowy. Pojazd
uprzywilejowany. Motorower i
motocykl. Przyczepa lekka. Pojazd
szynowy. Masa własna. Dopuszczalna
masa całkowita.
Zajęcia teoretyczne i
ćwiczenia.
Pogadanka lub wykład
ilustrowany w
szczególności
planszami,
prezentacjami
multimedialnymi,
rysunkami na tablicy.
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1019
do ruchu autobusom
włączającym się do ruchu
z oznaczonych
przystanków komunikacji
publicznej.
Poznanie konieczności
zajęcia odpowiedniego
pasa ruchu przy
przejeżdżaniu przez
skrzyżowanie.
Poznanie zagrożenia
podczas przecinania drogi
pojazdom szynowym.
Poznanie konieczności
szczególnego zachowania
się wobec pojazdów
uprzywilejowanych
(ułatwienie przejazdu),
jadących w kolumnie,
wykonujących roboty na
drodze.
Poznanie konieczności
szczególnego zachowania
się wobec pieszych,
rowerzystów, pojazdów
zaprzęgowych i pieszych
idących w kolumnie.
Poznanie czynników
limitujących bezpieczną
prędkość w określonych
warunkach ruchu
drogowego.
Poznanie pojęcia prędkość
bezpieczna.
Poznanie pojęcia droga
hamowania.
Poznanie, w jakich
warunkach można
przystanków.
Przejeżdżanie przez skrzyżowanie na
wprost, skręcanie w prawo i w lewo.
Zajmowanie odpowiedniego pasa ruchu.
Przejazdy kolejowe – jedno- i
wielotorowe. Urządzenia ostrzegawczo-
-zabezpieczające.
Zachowanie szczególnych środków
ostrożności przy przejeżdżaniu przez
przejazdy kolejowe.
Zachowanie się wobec pojazdów:
- uprzywilejowanych w ruchu,
- jadących w kolumnie,
- wykonujących czynności na drodze.
Przejeżdżanie przez wyznaczone
przejścia dla pieszych, obok
przystanków komunikacji publicznej.
Zachowanie ostrożności wobec pieszych
idących wzdłuż jezdni.
Zachowanie szczególnej ostrożności
przy przejeżdżaniu w szczególności
przez osiedla, przy szkołach,
przedszkolach.
Przejeżdżanie obok rowerzystów,
motorowerów, motocykli, pojazdów
zaprzęgowych, kolumn osób pieszych
idących drogą.
Prędkość jazdy. Pojęcie prędkości
bezpiecznej. Czynniki mające
bezpośredni wpływ na dobór prędkości
bezpiecznej – natężenie ruchu, stan i
widoczność drogi, warunki
atmosferyczne, jazda w dzień i w nocy.
Dopuszczalna prędkość jazdy różnych
pojazdów.
Hamowanie. Pojęcie drogi hamowania.
Czynniki wpływające na drogę
hamowania (człowiek, pojazd, droga).
Zatrzymanie. Miejsca, w których
zatrzymywanie jest zabronione.
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1019
zatrzymać motorower lub
motocykl i jakie skutki
może spowodować
bezzasadne,
niesygnalizowane
zatrzymanie się na drodze.
Poznanie warunków, w
jakich motorower lub
motocykl może być
holowany.
Zdobycie wiadomości o
kolumnie pojazdów oraz o
warunkach, jakie muszą
spełniać pojazdy jadące w
kolumnie.
Zdobycie wiadomości o
światłach stosowanych w
motorowerze lub
motocyklu i o warunkach,
w jakich świateł tych
można i należy używać.
Poznanie znaczenia
sygnału dźwiękowego.
Holowanie. Warunki konieczne, jakie
musi spełniać pojazd holowany
(sprawny układ kierowniczy i
hamulcowy, możliwość zwolnienia holu
przez osobę holowaną, oznakowanie).
Okoliczności, w których holowanie jest
zabronione.
Holowanie przyczepy i warunki
holowania.
Motocykl z bocznym wózkiem.
Pojęcie kolumny pojazdów.
Dopuszczalna liczba pojazdów jadących
w kolumnie.
Światła zewnętrzne – używanie świateł
w różnych warunkach drogowych i
atmosferycznych, w obszarze
zabudowanym i poza obszarem
zabudowanym, w dzień i w nocy.
Sygnał dźwiękowy – okoliczności, w
których używanie jest zabronione.
TEMAT 5: Znaki i sygnały drogowe
Cel nauczania Treść nauczania
Wskazówki
metodyczne
Poznanie celu stosowania
znaków i sygnałów
drogowych.
Zdobycie wiadomości o
różnych rodzajach znaków
i sygnałów oraz sposobie
ich umieszczania.
Zdobycie wiadomości o
sygnalizatorach
świetlnych oraz o
syg
nałach dawanych przez
Cel stosowania znaków i sygnałów
drogowych.
Znaki pionowe i poziome.
Znaki ostrzegawcze. Znaki zakazu i
nakazu, znaki informacyjne, znaki
poziome – barwy, treść i sposób
zachowania się wobec poszczególnych
znaków.
Inne znaki i sygnały drogowe.
Sygnały świetlne, służące do kierowania
ruchem, sygnały dawane przez osoby
kierujące ruchem, sygnały świetlne i
dźwiękowe na przejazdach kolejowych
Zajęcia teoretyczne i
ćwiczenia.
Pogadanka lub wykład
ilustrowane w
szczególności
planszami,
prezentacjami
multimedialnymi,
rysunkami na tablicy.

Strona korzysta z plików cookies