• Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  28 października 2004 r.

 • Data publikacji

  17 lutego 2005 r.

 • Data wejścia w życie

  4 marca 2005 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2005 r. Nr 29, poz. 244

 • Źródło

  ISAP

Strona z 1
244
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 października 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3
Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu),
sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podsta-
wie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwen-
cji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu
o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europej-
skiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporzą-
dzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. (Dz. U. Nr 58,
poz. 797), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia
24 czerwca 2004 r. ratyfikował wyżej wymienioną kon-
wencję. Dnia 29 lipca 2004 r. złożono u Sekretarza Gene-
ralnego Rady Unii Europejskiej dokument ratyfikacyjny.
Zgodnie z art. 45 konwencji, weszła ona w życie
dnia 1 października 1998 r. W stosunku do Rzeczypo-
spolitej Polskiej powyższa konwencja wchodzi w życie
dnia 1 listopada 2004 r.
1. Jednocześnie podaje się do wiadomo-
ści, że następujące państwa notyfikowały
przyjęcie lub złożyły dokumenty przystąpie-
nia w podanych niżej datach:
Republika Austrii 30 stycznia 1998 r.
Królestwo Belgii 12 czerwca 1998 r.
Republika Cypryjska 31 maja 2004 r.
Republika Czeska 28 maja 2004 r.
Królestwo Danii 17 listopada 1997 r.
Republika Finlandii 30 grudnia 1997 r.
Republika Francuska 6 stycznia 1998 r.
Republika Grecka 11 czerwca 1998 r.
Królestwo Hiszpanii 9 czerwca 1997 r.
Irlandia 11 marca 1998 r.
Republika Litewska 27 maja 2004 r.
Wielkie Księstwo Luksemburga 12 czerwca 1998 r.
Republika Łotewska 31 maja 2004 r.
Republika Malty 30 czerwca 2004 r.
Królestwo Niderlandów 24 grudnia 1997 r.
Republika Federalna Niemiec 3 lutego 1998 r.
Republika Portugalska 29 grudnia 1997 r.
Republika Słowacka 31 maja 2004 r.
Republika Słowenii 31 maja 2004 r.
Królestwo Szwecji 5 grudnia 1997 r.
Republika Węgierska 28 maja 2004 r.
Zjednoczone Królestwo 10 grudnia 1996 r.
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Republika Włoska 30 kwietnia 1998 r.
Dziennik Ustaw Nr 29 1921 Poz. 244
2. Wymienione niżej państwa złożyły następujące oświadczenia i zastrzeżenia do konwencji:
Królestwo Danii
W chwili obecnej, niniejszej konwencji nie stosuje
się do Wysp Owczych ani do Grenlandii.
Republika Słowenii
Artykuł 4: Republika Słowenii wyznacza właściwą
jednostkę Generalnego Dyrektoriatu Policji w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii
— Policję na krajową jednostkę Europolu, która w re-
alizacji swoich zadań będzie współpracować z właści-
wymi jednostkami Ministerstwa Finansów Republiki
Słowenii odpowiedzialnymi za sprawy celne i zapo-
bieganie praniu pieniędzy.
Artykuł 40 (2): Republika Słowenii, w przypadkach
objętych artykułem 40 (2) konwencji, będzie przekazy-
wać spory wynikłe pomiędzy Republiką Słowenii
a Państwem Członkowskim, stroną sporu, do Trybu-
nału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
Kingdom of Denmark
For the moment, this Convention does not apply
to the Faroe Islands or to Greenland.
Republic of Slovenia
Article 4: Republic of Slovenia designates the
competent unit of the General Police Directorate in
the Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia
Police as the national unit of Europol which in car-
rying its tasks cooperates with the competent units of
the Ministry of Finance of the Republic of Slovenia re-
sponsible for customs matters and money laundering
prevention.
Article 40 (2): The Republic of Slovenia will in the
cases covered by Article 40 (2) of the Convention sub-
mit the dispute between the Republic of Slovenia and
the Member State, party to the dispute, to the Court of
Justice of the European Communities.
Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

Strona korzysta z plików cookies