30

Gru 2011

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Sygnatura:

Dz.U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726

Data publikacji:

30 grudnia 2011 r.

Data wejścia w życie:

1 stycznia 2012 r.

Strona z 17
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17086 - Poz. 1726
Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) tryb wydawania zaświadczeń;
2) wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozosta-
waniu z podatnikiem we wspólności majątkowej,
którym mowa w  art.  306h § 2 ustawy z  dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwa-
nej dalej „ustawą”;
3) wzór ewidencji przekazanych lub otrzymanych in-
formacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegóło-
wy sposób jej prowadzenia;
4) wzór rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy spo-
sób jego prowadzenia;
5) właściwość miejscową i rzeczową organów podat-
kowych do wydawania zaświadczeń;
6) wzory zaświadczeń określonych w ustawie.
§ 2. Jeżeli żądanie wydania zaświadczenia nie za-
wiera identyfikatora podatkowego NIP albo numeru
PESEL, a  wnioskodawca nie został zwolniony z  obo-
wiązku ewidencyjnego lub nie został objęty obowiąz-
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płat-
ników albo w przepisach o ewidencji ludności, organ
podatkowy po wyczerpaniu trybu postępowania
określonego w art. 169 § 1 ustawy pozostawia żądanie
bez rozpatrzenia.
§ 3. Jeżeli zgodnie z dyspozycją zawartą we wnios-
ku zaświadczenie ma być przekazane wnioskodawcy
przebywającemu za granicą za pośrednictwem pol-
skiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzę-
du konsularnego, organ podatkowy przesyła zaświad-
czenie do tego przedstawicielstwa lub urzędu celem
doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsu-
larnej.
§ 4. Organ podatkowy wydaje zaświadczenie
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan za-
ległości po porozumieniu:
1) organami podatkowymi, które były właściwe
miejscowo, jeżeli zostały one wskazane we wnios-
której mowa w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1
ustawy;
2) z organami podatkowymi, od których otrzymał do
realizacji tytuły wykonawcze.
§ 5. 1. Zaświadczenie, na żądanie podmiotów wy-
mienionych w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h § 1 ustawy,
jest wydawane za zgodą podatnika wyrażoną na piś-
mie, z  jego podpisem urzędowo lub notarialnie po-
świadczonym.
2. Podstawę do wydania zaświadczenia o niezale-
ganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległo-
ści, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi
zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z  jego podpi-
sem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 306g § 1
pkt 2 i art. 306h ustawy, termin do wydania zaświad-
czenia oblicza się od dnia złożenia oświadczenia po-
datnika wyrażającego zgodę.
§ 6. Wzór oświadczenia małżonka podatnika o po-
zostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 7. 1. Zwrócenie się do innego organu podatko-
wego o podanie informacji niezbędnej do wydania za-
świadczenia oraz przekazanie żądanej informacji po-
winno być dokonane w  formie elektronicznej, tele-
fonicznej lub faksem i bez zbędnej zwłoki, potwierdzo-
ne pisemnie.
2. Przekazanie lub otrzymanie informacji odnoto-
wuje się w  ewidencji przekazanych lub otrzymanych
informacji w sprawach zaświadczeń, ze wskazaniem:
organu podatkowego, któremu przekazano lub od któ-
rego otrzymano informację, imienia i  nazwiska oraz
stanowiska służbowego pracownika organu, któremu
przekazano lub od którego otrzymano informację, tre-
ści przekazanej lub otrzymanej informacji.
3. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 2, określa
załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1726
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
1)
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej
- finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada
2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732
Nr  143, poz.  1199, z  2006  r. Nr  66, poz.  470, Nr  104,
poz.  708, Nr  143, poz.  1031, Nr  217, poz.  1590 i  Nr  225,
poz.  1635, z  2007  r. Nr  112, poz.  769, Nr  120, poz.  818,
Nr  192, poz.  1378 i  Nr  225, poz.  1671, z  2008  r. Nr  118,
poz.  745, Nr  141, poz.  888, Nr  180, poz.  1109 i  Nr  209,
poz.  1316, 1318 i  1320, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, Nr  44,
poz.  362, Nr  57, poz.  466, Nr  131, poz.  1075, Nr  157,
poz.  1241, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323, Nr  213,
poz.  1652 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz.  230,
Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173,
Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171,
poz.  1016, Nr  186, poz.  1100, Nr  199, poz.  1175, Nr  232,
poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707.
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17087 - Poz. 1726
§ 8. 1. W rejestrze zaświadczeń wpisuje się:
1) imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania
lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy
NIP albo numer PESEL wnioskodawcy ubiegające-
go się o wydanie zaświadczenia;
2) datę wpływu wniosku albo zgody, o której mowa
w art. 306g § 1 pkt 2 i art. 306h ustawy;
3) numer ewidencyjny zaświadczenia;
4) informację o treści wniosku;
5) informację o sposobie załatwienia wniosku;
6) informację o treści zaświadczenia;
7) informację o sposobie doręczenia zaświadczenia.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, są wpisywane
do rejestru bez zbędnej zwłoki.
3. Wzór rejestru zaświadczeń określa załącznik nr 3
do rozporządzenia.
§ 9. Zaświadczenia są wydawane przez organ po-
datkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach
poszczególnych zobowiązań podatkowych.
§ 10. 1. Wzory zaświadczeń o:
1) niezaleganiu w  podatkach lub stwierdzających
stan zaległości - określa załącznik nr 4 do rozpo-
rządzenia;
2) wysokości zobowiązań spadkodawcy - określa
załącznik nr 5 do rozporządzenia;
3) wysokości zaległości podatkowych zbywającego
- określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
4) wysokości zaległości podatkowych podatnika -
określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
5) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług
oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podat-
nika w podatku dochodowym od osób fizycznych
- określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;
6) wysokości obrotu w podatku od towarów i usług
oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podat-
nika w podatku dochodowym od osób prawnych
- określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
2. Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest
wydawane na przedłożonym przez niego formularzu,
jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie
przez organ podatkowy wydający zaświadczenie ad-
notacji dotyczącej opłaty skarbowej.
3. Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formu-
larz, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzony w języ-
ku obcym, zaświadczenie wydaje się na tym formula-
rzu, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodaw-
cę jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego
przez tłumacza przysięgłego.
§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów
dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wy-
poz. 1374, z późn. zm.
3)
).
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem
1 stycznia 2012 r.
Minister Finansów: wz. L. Kotecki
3)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone
Dz. U. z 2006 r. Nr 146, poz. 1062, z  2007  r. Nr  123,
poz.  854 i  Nr  246, poz.  1819, z  2008  r. Nr  237, poz.  1663
oraz z 2009 r. Nr 176, poz. 1363.
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17088 - Poz. 1726
POLTAX
POLA JASNE WYPEąNIA SKąADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEąNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ORD-M
(2)
1
/1
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
(niepotrzebne skreĞliü)
maáĪonka podatnika
────────────────────────────────────────────
2. Nr dokumentu 3. Status
ORD-M
OĝWIADCZENIE MAąĩONKA PODATNIKA
O POZOSTAWANIU Z PODATNIKIEM
WE WSPÓLNOĝCI MAJĄTKOWEJ
Podstawa prawna: Art. 306h § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póĨn. zm ).
A. MIEJSCE SKąADANIA OĝWIADCZENIA
4. Organ podatkowy, do którego jest adresowane oĞwiadczenie
B. DANE MAąĩONKA PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat
9. Gmina 10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu
13. MiejscowoĞü 14. Kod pocztowy 15. Poczta
C. DANE PODATNIKA
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
16. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
(niepotrzebne skreĞliü)
────────────────┴────┴────┴────┴────────┴───────┘
17. Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia
C.2. ADRES ZAMIESZKANIA
18. Kraj 19. Województwo 20. Powiat
21. Gmina 22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu
25. MiejscowoĞü 26. Kod pocztowy 27. Poczta
D. OĝWIADCZENIE I PODPIS MAąĩONKA PODATNIKA
OĞwiadczam, Īe pozostajĊ we wspólnoĞci majątkowej z podatnikiem wymienionym w czĊĞci C.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, kto, skáadając zeznanie mające sáuĪyü za dowód w postĊpowaniu sądowym lub innym postĊpowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdĊ lub zataja prawdĊ, podlega karze pozbawienia wolnoĞci do lat 3.
OĞwiadczam, Īe zapoznaáem siĊ z treĞcią art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialnoĞci karnej za faászywe zeznania.
28. ImiĊ
29. Nazwisko
30. Data wypeánienia oĞwiadczenia (dzieĔ - miesiąc - rok)
────────
-
────────
-
────────────────
31. Podpis maáĪonka podatnika
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2011 r. (poz. 1726)
Załącznik nr 1
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17089 - Poz. 1726
(ZLGHQFMD SU]HND]DQ\FK OXE RWU]\PDQ\FK LQIRUPDFML Z VSUDZDFK ]DĞZLDGF]
Lp.
ImiĊ i nazwisko lub nazwa oraz adres
zamieszkania lub adres siedziby oraz
NIP/numer PESEL osoby ubiegającej
siĊ o wydanie zaĞwiadczenia
Numer ewidencyjny
zaĞwiadczenia
TreĞü informacji
Organ podatkowy, imiĊ i nazwisko oraz
stanowisko sáuĪbowe pracownika,
któremu informacjĊ przekazano lub od
którego ją otrzymano
przekazanej
otrzymanej
Załącznik nr 2
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17090 - Poz. 1726
5HMHVWU ]DĞZLDGF]HĔ
TreĞü wniosku
Sposób zaáatwienia
Lp.
Nr ewidencyjny
zaĞwiadczenia
Data
wpáywu
Īądania
(zgody)
ImiĊ i nazwisko lub nazwa
oraz adres zamieszkania lub
adres siedziby oraz
NIP/numer PESEL osoby
ubiegającej siĊ o wydanie
zaĞwiadczenia
data
wydania
treĞü zaĞwiadczenia
podpis
pracownika
prowadzącego
rejestr
sposób
dorĊczenia
Odbiór osobisty, odbiór przez peánomocnika, pocztą.
Załącznik nr 3
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17091 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-W
(2)
1
/2
Nazwa i adres organu podatkowego
................................
(miejscowoĞü i data)
ZAS-W
ZAĝWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGąOĝCI
1. Nr zaĞwiadczenia
2. Kolejny nr egz. / ogóáem liczba egzemplarzy *
)
────────
/
────────
Podstawa prawna: Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póĨn. zm ).
A. DANE WNIOSKODAWCY
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
(niepotrzebne skreĞliü)
────────────────────────────────────────────
4. Nazwa peána / Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia
A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat
8. Gmina 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu
12. MiejscowoĞü 13. Kod pocztowy 14. Poczta
2GSRZLHGQLH F]ĊĞFL , ,, L ,,, Z\SHáQLD VLĊ Z ]DOHĪQRĞFL RG ĪąGDQHJR SU]H] ZQLRVNRGDZFĊ ]DNUHVX LQIRUPDFML
I
. ZaĞwiadcza siĊ, Īe nie ujawniono zalegáoĞci podatkowych / ujawniono zalegáoĞci podatkowe
**
)
wnioskodawcy,
wymienionego w czĊĞci A,
wg stanu na dzieĔ
................................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
wynoszą ogóáem
.................
zá
...
gr,
sáownie:
............................................
z tego, z tytuáu
.......................................................... ...............
za okres
..........................................
w kwocie
....................
zá
...
gr,
z tego, z tytuáu
.......................................................... ...............
za okres
..........................................
w kwocie
....................
zá
...
gr,
z tego, z tytuáu
.......................................................... ...............
za okres
..........................................
w kwocie
....................
zá
...
gr,
z tego, z tytuáu
............................................................. ............
za okres
..........................................
w kwocie
....................
zá
...
gr,
II
. ZaĞwiadcza siĊ, Īe:
1), **)
kwota
.....................
zá
...
gr zostaáa odroczona do dnia
...............................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
kwota
.....................
zá
...
gr zostaáa odroczona do dnia
...............................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
kwota
.....................
zá
...
gr zostaáa odroczona do dnia
...............................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
kwota
.....................
zá
...
gr zostaáa odroczona do dnia
...............................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
Załącznik nr 4
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17092 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-W
(2)
2
/2
kwota
...........
zá
...
gr zostaáa rozáoĪona na
....
rat, z terminem páatnoĞci ostatniej raty w
dniu
................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
kwota
...........
zá
...
gr zostaáa rozáoĪona na
....
rat, z terminem páatnoĞci ostatniej raty w
dniu
................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
kwota
...........
zá
...
gr zostaáa rozáoĪona na
....
rat, z terminem páatnoĞci ostatniej raty w
dniu
................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
kwota
...........
zá
...
gr zostaáa rozáoĪona na
....
rat, z terminem páatnoĞci ostatniej raty w
dniu
................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
III
. ZaĞwiadcza siĊ, Īe wobec wnioskodawcy
:
**
)
]D]QDF]\ü ZáDĞFLZ\ NZDGUDW
1.
jest prowadzone postĊpowanie egzekucyjne w administracji, równieĪ w zakresie innych niĪ podatkowe zobowiązaĔ
wnioskodawcy
1. tak
2. nie
2. jest prowadzone postĊpowanie w sprawach o przestĊpstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe
1. tak
2. nie
IV
.
Na podstawie art. 306e § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z póĨn. zm.) informuje siĊ, Īe jest / nie jest **
)
prowadzone postĊpowanie mające na celu ustalenie
lub okreĞlenie wysokoĞci zobowiązaĔ wnioskodawcy.
V
.
Dokonano zapáaty opáaty skarbowej w wysokoĞci
.............................................
zá,
sáownie:
................................................................................
data wpáaty
...............
numer pokwitowania / numer rachunku bankowego urzĊdu gminy (miasta )
**
)
.............
(dzieĔ - miesiąc - rok)
.....................................................................................
**
)
VI
. Nie pobrano
opáaty skarbowej na podstawie
.................................................
.....................................................................................
.............................................................................
**
)
VII
. Nie podlega opáacie skarbowej / zwolniono
od
opáaty skarbowej
**
)
na podstawie
...................
.....................................................................................
.............................................................................
**
)
........................
(pieczĊü urzĊdowa)
..............................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sáuĪbowego)
*
)
Wypeániü w przypadku wydania zaĞwiadczenia na wiĊcej niĪ jednym egzemplarzu druku.
**
)
Niepotrzebne skreĞliü.
1
)
JeĪeli zapáata zalegáoĞci podatkowej wraz z odsetkami za zwáokĊ zostaáa odroczona lub rozáoĪona na raty, uznaje siĊ, Īe podatnik, páatnik lub
inkasent do dnia upáywu terminów, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zalegáoĞci
podatkowych (art. 306e § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17093 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-S
(2)
1
/2
Nazwa i adres organu podatkowego
................................
(miejscowoĞü i data)
ZAS-S
ZAĝWIADCZENIE
O WYSOKOĝCI ZOBOWIĄZAē SPADKODAWCY
1. Nr zaĞwiadczenia
Podstawa prawna: Art. 306f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja poda kowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póĨn. zm.).
A. DANE WNIOSKODAWCY
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
(niepotrzebne skreĞliü)
────────────────────────────────────────────
3. Nazwa peána / Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia
A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
4. Kraj 5. Województwo 6. Powiat
7. Gmina 8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu
11. MiejscowoĞü 12. Kod pocztowy 13. Poczta
B. DANE SPADKODAWCY
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
14. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
(niepotrzebne skreĞliü)
────────────────────────────────────────────
15. Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia
B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat
19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu
23. MiejscowoĞü 24. Kod pocztowy 25. Poczta
2GSRZLHGQLH F]ĊĞFL , L ,, Z\SHáQLD VLĊ Z ]DOHĪQRĞFL RG ĪąGDQHJR SU]H] ZQLRVNRGDZFĊ ]DNUHVX LQIRUPDFML
I
. ZaĞwiadcza siĊ, Īe wedáug stanu na dzieĔ:
..........................................................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
1. zobowiązania podatkowe spadkodawcy wynoszą ogóáem
...................................
zá
......
gr,
sáownie:
......................................................................................
...........................................................................................
,
2. zalegáoĞci podatkowe, w tym równieĪ zalegáoĞci, o których mowa w art. 52 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa, wynoszą
...............
zá
...
gr, sáownie:
....................................
............................................................................................
,
Załącznik nr 5
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17094 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-S
(2)
2
/2
3. odsetki za zwáokĊ od zalegáoĞci podatkowych spadkodawcy wynoszą
.................. .......
zá
.......
gr,
sáownie:
...................................................................... .................
,
4. pobrane, a niewpáacone podatki z tytuáu sprawowanej przez spadkodawcĊ funkcji páatnika lub inkasenta wynoszą
...............
zá
.....
gr,
sáownie:
.............................................................
.......................................................................................... ....
,
5. niezwrócone przez spadkodawcĊ zaliczki na naliczony podatek od towarów i usáug oraz ich oprocentowanie
wynoszą
...............
zá
...
gr,
sáownie:
.......................................................
..............................................................................................
,
6. opáata prolongacyjna wynosi
...............
zá
...
gr,
sáownie:
.......................................
..............................................................................................
,
7. koszty postĊpowania podatkowego wynoszą
...............
zá
...
gr,
sáownie:
..........................
..............................................................................................
,
8. koszty upomnienia i koszty postĊpowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstaáe do dnia
otwarcia spadku wynoszą
................
zá
...
gr,
sáownie:
........................................
..............................................................................................
II
. Na podstawie art. 306f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zaĞwiadcza siĊ, Īe w stosunku do
spadkodawcy jest / nie jest *
)
prowadzone postĊpowanie podatkowe w sprawie okreĞlenia lub ustalenia wysokoĞci
zobowiązaĔ podatkowych. PrzybliĪona wysokoĞü zobowiązania na podstawie posiadanych danych co do podstawy
opodatkowania wynosi
...............
zá, sáownie:
.................................................
.............................................................................................
.
III
.
Dokonano zapáaty opáaty skarbowej w wysokoĞci
....................................................
zá
sáownie:
.......................................................................................
data wpáaty
...................
numer pokwitowania / numer rachunku bankowego urzĊdu gminy (miasta )
*
)
...............
(dzieĔ - miesiąc - rok)
............................................................................................
*
)
IV
. Nie pobrano
opáaty skarbowej na podstawie
.........................................................
..................................................................................... ........
............................................................................ .......
*
)
V
. Nie podlega opáacie skarbowej / zwolniono
od
opáaty skarbowej
*
)
na podstawie
.............................
..................................................................................... ........
............................................................................. ......
*
)
........................
(pieczĊü urzĊdowa)
..............................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sáuĪbowego)
*
)
Niepotrzebne skreĞliü.
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17095 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-Z
(3)
1
/2
Nazwa i adres organu podatkowego
................................
(miejscowoĞü i data)
ZAS-Z
ZAĝWIADCZENIE O WYSOKOĝCI
ZALEGąOĝCI PODATKOWYCH ZBYWAJĄCEGO
1. Nr zaĞwiadczenia
Podstawa prawna: Art. 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja poda kowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póĨn. zm.).
A. DANE WNIOSKODAWCY
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 (zbywający) nie wypeánia siĊ czĊĞci B.
2. Wnioskodawcą jest (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):
1. nabywca
2. zbywający
3. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
(niepotrzebne skreĞliü)
────────────────────────────────────────────
4. Nazwa peána / Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia
A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat
8. Gmina 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu
12. MiejscowoĞü 13. Kod pocztowy 14. Poczta
B. DANE ZBYWAJĄCEGO
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
15. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
(niepotrzebne skreĞliü)
────────────────────────────────────────────
16. Nazwa peána / Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia
B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat
20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu
24. MiejscowoĞü 25. Kod pocztowy 26. Poczta
I
.
1
)
ZaĞwiadcza siĊ, Īe na dzieĔ wydania zaĞwiadczenia nie ujawniono naleĪnoĞci / ujawniono nastĊpujące
naleĪnoĞci
*
)
zbywającego, związane z prowadzoną dziaáalnoĞcią gospodarczą:
1. zalegáoĞci podatkowe
......................
zá
....
gr,
sáownie:
.....................................
..............................................................................................
,
2. odsetki za zwáokĊ od zalegáoĞci wymienionych w pkt 1 wynoszą
...................................
zá
...
gr,
sáownie:
.......................................................................................
.............................................................................................
,
3. niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usáug oraz ich oprocentowanie wynoszą
......................
zá
...
gr,
sáownie:
..........................................................
..............................................................................................
,
1
)
W przypadku gdy nabywca nie jest maáĪonkiem lub czáonkiem rodziny zbywającego (art. 112 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).
Załącznik nr 6
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17096 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-Z
(3)
2
/2
4. koszty postĊpowania egzekucyjnego wynoszą
....................
zá
...
gr,
sáownie:
.....................
..............................................................................................
.
II.
2)
ZaĞwiadcza siĊ, Īe na dzieĔ wydania zaĞwiadczenia nie ujawniono naleĪnoĞci / ujawniono nastĊpujące
naleĪnoĞci
*
)
zbywającego, związane z prowadzoną dziaáalnoĞcią gospodarczą:
1. zalegáoĞci podatkowe
...............................
zá
...
gr,
sáownie:
..............................
..............................................................................................
..............................................................................................
,
2. podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpáacone z tytuáu sprawowanej przez zbywającego funkcji páatnika lub
inkasenta wynoszą
.....................
zá
...
gr,
sáownie:
..........................................
...............................................................................................
,
3. odsetki za zwáokĊ od zalegáoĞci wymienionych w pkt 1 i 2 wynoszą
.................................
zá
...
gr,
sáownie
.......................................................................................
,
4. niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usáug oraz ich oprocentowanie wynoszą
......................
zá
...
gr,
sáownie:
..........................................................
...............................................................................................
,
5. koszty postĊpowania egzekucyjnego wynoszą
....................
zá
...
gr,
sáownie:
......................
..............................................................................................
.
III.
Dokonano zapáaty opáaty skarbowej w wysokoĞci
......................................................
zá
sáownie:
........................................................................................
..............................................................................................
*
)
IV. Nie pobrano
opáaty skarbowej na podstawie
...........................................................
...............................................................................................
.....................................................................................
*
)
V
. Nie podlega opáacie skarbowej / zwolniono
od
opáaty skarbowej
*
)
na podstawie
..............................
..............................................................................................
....................................................................................
*
)
........................
(pieczĊü urzĊdowa)
..............................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sáuĪbowego)
*
)
Niepotrzebne skreĞliü.
2
)
W przypadku gdy nabywca jest maáĪonkiem lub czáonkiem rodziny zbywającego (art. 112 § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa).
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17097 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-P
(2)
1
/2
Nazwa i adres organu podatkowego
................................
(miejscowoĞü i data)
ZAS-P
ZAĝWIADCZENIE O WYSOKOĝCI ZALEGąOĝCI
PODATKOWYCH PODATNIKA
1. Nr zaĞwiadczenia
Podstawa prawna: Art. 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja poda kowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póĨn. zm.).
A. DANE WNIOSKODAWCY
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
(niepotrzebne skreĞliü)
────────────────────────────────────────────
3. Nazwa peána / Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia
A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
4. Kraj 5. Województwo 6. Powiat
7. Gmina 8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu
11. MiejscowoĞü 12. Kod pocztowy 13. Poczta
B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podmiotów niebĊdących osobami fizycznymi ** - dotyczy podmiotów bĊdących osobami fizycznymi
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
14. Rodzaj podatnika (zaznaczyü wáaĞciwy kwadrat):
1. podatnik niebĊdący osobą fizyczną
2. osoba fizyczna
15. Nazwa peána * / Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia **
B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat
19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu
23. MiejscowoĞü 24. Kod pocztowy 25. Poczta
Załącznik nr 7
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17098 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-P
(2)
2
/2
I
. ZaĞwiadcza siĊ, Īe zalegáoĞci podatkowe podatnika, wymienionego w czĊĞci B,
wg stanu na dzieĔ
...............................................................................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
wynoszą
..........................
zá
......
gr, sáownie:
...........................................
...............................................................................................
II
.
Dokonano zapáaty opáaty skarbowej w wysokoĞci
.....................................................
zá
sáownie:
........................................................................................
data wpáaty
...................
numer pokwitowania / numer rachunku bankowego urzĊdu gminy (miasta)
*
)
.................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
.............................................................................................
*
)
III
. Nie pobrano
opáaty skarbowej na podstawie
..........................................................
..............................................................................................
....................................................................................
*
)
IV
. Nie podlega opáacie skarbowej / zwolniono od opáaty skarbowej
*
)
na podstawie
.............................
..............................................................................................
....................................................................................
*
)
........................
(pieczĊü urzĊdowa)
..............................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sáuĪbowego)
*
)
Niepotrzebne skreĞliü.
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17099 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-DF
(2)
1
/2
Nazwa i adres organu podatkowego
................................
(miejscowoĞü i data)
ZAS-DF
ZAĝWIADCZENIE O WYSOKOĝCI OBROTU W PODATKU OD TOWARÓW
I USąUG
*
)
ORAZ PODATKU AKCYZOWYM
*
)
,
A TAKĩE DOCHODU PODATNIKA
W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
*
)
1. Nr zaĞwiadczenia
Podstawa prawna: Art. 306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póĨn. zm ).
A. DANE WNIOSKODAWCY
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL
(niepotrzebne skreĞliü)
────────────────────────────────────────────
3. Nazwisko, pierwsze imiĊ, data urodzenia
A.2. ADRES ZAMIESZKANIA
4. Kraj 5. Województwo 6. Powiat
7. Gmina 8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu
11. MiejscowoĞü 12. Kod pocztowy 13. Poczta
2GSRZLHGQLH F]ĊĞFL , ,, L ,,, Z\SHáQLD VLĊ Z ]DOHĪQRĞFL RG ĪąGDQHJR SU]H] ZQLRVNRGDZFĊ ]DNUHVX LQIRUPDFML
I
. ZaĞwiadcza siĊ, Īe wnioskodawca wymieniony w czĊĞci A jest / nie jest *
)
podatnikiem podatku dochodowego od
osób fizycznych i jest opodatkowany:
]D]QDF]\ü ZáDĞFLZ\ NZDGUDW
1. na zasadach ogólnych
2. w formie ryczaátu ewidencjonowanego
3.
w formie
karty podatkowej
oraz w okresie wskazanym przez wnioskodawcĊ
.....................................................
dochód przyjĊty do podstawy opodatkowania wyniósá
...............................................
zá,
sáownie:
.......................................................................................
............................................................................................,
,
a kwota naleĪnego podatku wyniosáa
.............................................................
zá,
sáownie:
.......................................................................................
..............................................................................................
........................
(pieczĊü urzĊdowa)
..............................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sáuĪbowego)
*
)
Niepotrzebne skreĞliü.
Załącznik nr 8
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17100 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-DF
(2)
2
/2
II
. ZaĞwiadcza siĊ, Īe wnioskodawca wymieniony w czĊĞci A jest / nie jest
*
)
podatnikiem podatku od towarów i usáug
oraz w okresie wskazanym przez wnioskodawcĊ
....................................................
obrót przyjĊty do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usáug wyniósá
.........................
zá,
sáownie:
.......................................................................................
..............................................................................................
III
.
ZaĞwiadcza siĊ, Īe wnioskodawca wymieniony w czĊĞci A jest / nie jest
*
)
podatnikiem podatku akcyzowego
oraz w okresie wskazanym przez wnioskodawcĊ
....................................................
obrót przyjĊty do podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym wyniósá
..............................
zá,
sáownie:
......................................................................................
.............................................................................................
IV
.
Dokonano zapáaty opáaty skarbowej w wysokoĞci
...................................................
zá,
sáownie:
.......................................................................................
data wpáaty
..................
numer pokwitowania / numer rachunku bankowego urzĊdu gminy (miasta)
*
)
................
(dzieĔ - miesiąc - rok)
...........................................................................................
*
)
V
.
Nie pobrano
opáaty skarbowej na podstawie
........................................................
...........................................................................................
..................................................................................
*
)
VI
.
Nie podlega opáacie skarbowej / zwolniono od opáaty skarbowej
*
)
na podstawie
..........................
...........................................................................................
..................................................................................
*
)
........................
(pieczĊü urzĊdowa)
..............................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sáuĪbowego)
*
)
Niepotrzebne skreĞliü.
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17101 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-DP
(2)
1
/2
Nazwa i adres organu podatkowego
................................
(miejscowoĞü i data)
ZAS-DP
ZAĝWIADCZENIE O WYSOKOĝCI OBROTU W PODATKU
OD TOWARÓW I USąUG
*
)
ORAZ PODATKU AKCYZOWYM
*
)
,
A TAKĩE DOCHODU
PODATNIKA
W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
*
)
1. Nr zaĞwiadczenia
Podstawa prawna: Art. 306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póĨn. zm.).
A. DANE WNIOSKODAWCY
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Identyfikator podatkowy NIP
────────────────────────────────────────
3. Nazwa peána
A.2. ADRES SIEDZIBY
4. Kraj 5. Województwo 6. Powiat
7. Gmina 8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu
11. MiejscowoĞü 12. Kod pocztowy 13. Poczta
2GSRZLHGQLH F]ĊĞFL , ,, L ,,, Z\SHáQLD VLĊ Z ]DOHĪQRĞFL RG ĪąGDQHJR SU]H] ZQLRVNRGDZFĊ ]DNUHVX LQIRUPDFML
I
. ZaĞwiadcza siĊ, Īe wnioskodawca wymieniony w czĊĞci A jest / nie jest
*
)
podatnikiem podatku dochodowego od osób
prawnych oraz w okresie wskazanym przez wnioskodawcĊ
.........................................
dochód przyjĊty do podstawy opodatkowania wyniósá
.......................................
zá,
...
gr,
sáownie:
....................................................................................
.........................................................................................,
,
a kwota podatku naleĪnego wyniosáa
..........................................................
zá,
sáownie:
....................................................................................
...........................................................................................
........................
(pieczĊü urzĊdowa)
..............................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sáuĪbowego)
*
)
Niepotrzebne skreĞliü.
Załącznik nr 9
Dziennik Ustaw Nr 293 - 17102 - Poz. 1726
WYPEąNIû NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĉCZNIE, DUĩYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
ZAS-DP
(2)
2
/2
II
. ZaĞwiadcza siĊ, Īe wnioskodawca wymieniony w czĊĞci A jest / nie jest
*
)
podatnikiem podatku od towarów i usáug
oraz w okresie wskazanym przez wnioskodawcĊ
....................................................
obrót przyjĊty do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usáug wyniósá
........................
zá,
sáownie:
.......................................................................................
..............................................................................................
III
.
ZaĞwiadcza siĊ, Īe wnioskodawca wymieniony w czĊĞci A jest / nie jest
*
)
podatnikiem podatku akcyzowego
oraz w okresie wskazanym przez wnioskodawcĊ
....................................................
obrót przyjĊty do podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym wyniósá
..............................
zá,
sáownie:
......................................................................................
.............................................................................................
IV
.
Dokonano zapáaty opáaty skarbowej w wysokoĞci
...................................................
zá,
sáownie:
.......................................................................................
data wpáaty
...................
numer pokwitowania / numer rachunku bankowego urzĊdu gminy (miasta)
*
)
...............
(dzieĔ - miesiąc - rok)
...........................................................................................
*
)
V
.
Nie pobrano
opáaty skarbowej na podstawie
.........................................................
............................................................................................
..................................................................................
*
)
VI
.
Nie podlega opáacie skarbowej / zwolniono od opáaty skarbowej
*
)
na podstawie
...........................
............................................................................................
..................................................................................
*
)
........................
(pieczĊü urzĊdowa)
..............................................................
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sáuĪbowego)
*
)
Niepotrzebne skreĞliü.

Strona korzysta z plików cookies