15

Kwi 2011

Raport Najwyższej Izby Kontroli

Prawidłowość przyznawania i wykorzystania dotacji dla osób bezrobotnych przez Powiatowe Urzędy Pracy w woj. mazowieckim

Data publikacji:

15 kwietnia 2011 r.

Data moderacji:

15 kwietnia 2011 r.

Strona z 2
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
tel.: (0-22) 444 57 72, fax: (0-22) 444 57 62, e-mail: LWA@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr.poczt.P-14, 00-950 Warszawa 1
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie
Warszawa, dnia maja 2010 r.
Pan
[]
1
Firma DJ CZYNIU
w Lipsku
LWA- 4114-01-17/2010
I/10/004
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli
2
, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
przeprowadziła u Pana Kamila Wilczyńskiego kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji
przyznanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku w 2009 r.
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli
podpisanym w dniu 16 kwietnia 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60
ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia prawidłowość wykorzystania przez Pana
dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
Na podstawie wniosku z dnia 2 października 2009 r. złożonego w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Lipsku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, Starosta
Lipski, w imieniu którego działał - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku, przyznał
Panu środki w kwocie 18.000 (umowa nr 6/2009 z 12 listopada 2009 r.) w celu
uruchomienia działalności gospodarczej w zakresie obsługi muzycznej imprez.
Ustalono, że wywiązał się Pan z ustaleń zawartych w ww. umowie ponieważ:
1
Delegatura NIK w Warszawie dokonała wyłączenia danych osobowych kierownika jednostki kontrolowanej na
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.
1198 ze zm.).
2
Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.
2
- w dniu 10 grudnia 2009 r. rozpoczął Pan działalność gospodarczą;
- wydatkował Pan otrzymane środki w terminie określonym w umowie (w okresie od 18
listopada do 31 grudnia 2009 r.), zgodnie z celem, na który zostały udzielone, tj. na zakup
sprzętu muzycznego określonego w harmonogramie zakupów stanowiącego integralną część
ww. umowy.
Ponadto stwierdzono, że wg stanu na dzień 16 kwietnia 2010 r. miał Pan opłacone
składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za okres od grudnia 2009 r. do
marca 2010 r.
Przedstawiając powyższe oceny do Pana wiadomości, Najwyższa Izba Kontroli nie
formułuje wniosków pokontrolnych.
Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do
dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen
zawartych w tym wystąpieniu.

Strona korzysta z plików cookies