14

Mar 2013

Raport Najwyższej Izby Kontroli

Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części 85/06 - województwo lubelskie

Data publikacji:

14 marca 2013 r.

Data moderacji:

9 maja 2013 r.

Strona z 12
LLU – 41000106/2013
P/13/155
WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE
2
I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł kontroli
P/13/155 – Wykonanie w 2012 roku budżetu państwa w zakresie wybranych zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadzleconych ustawami przez gminę
Janów Podlaski.
Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie
Kontroler
Wojciech Niemyski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr 83727 z dnia 10 stycznia 2013 r.
(dowód: akta kontroli str. 12)
Jednostka
kontrolowana
Urząd Gminy Janów Podlaski (dalej: „Urząd” lub „UG”), ul. Bialska 6A, 21505 Janów
Podlaski.
Kierownik jednostki
kontrolowanej
Jacek Hura, Wójt Gminy Janów Podlaski (dalej: „Wójt”).
(dowód: akta kontroli str. 3)
II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie
1
działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.
Gmina Janów Podlaski (dalej: „Gmina”) prawidłowo zaplanowała wydatki na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (dalej: zadania zlecone”), finansowanych w 2012 r. dotacjami celowymi
z budżetu państwa przekazywanymi przez Wojewodę Lubelskiego. Dotacje
otrzymane na realizację poszczególnych zadań zleconych Gmina przekazała
jednostkom organizacyjnym realizującym te zadania bez zbędnej zwłoki,
w terminach umożliwiających właściwą realizację zadań. W 2012 r. Gmina
prawidłowo wykonywała zadania zlecone objęte kontrolą. Dotacje celowe z budżetu
państwa na te zadania otrzymane od Wojewody Lubelskiego Gmina wykorzystała
zgodnie z przeznaczeniem oraz terminowo rozliczyła. Sprawozdanie Rb50
o dotacjach za IV kwartał 2012 r. Gmina sporządziła prawidłowo. Błędy stwierdzono
natomiast w sprawozdaniu Rb50 o wydatkach za IV kwartał 2012 r., nie wpłynęły
one jednak na realizację zadań zleconych oraz na wykorzystanie dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa. Gmina skorygowała błędnie sporządzone
sprawozdanie jeszcze w trakcie kontroli NIK.
1
Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie
Ocena ogólna
Uzasadnienie
oceny ogólnej
3
III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Planowanie przez Gminę dotacji z budżetu państwa na
wybrane zadania zlecone.
1.1. W odpowiedzi na pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (dalej: „LUW”) Gmina przedłożyła na druku RZ9
plan wydatków na rok 2012 w dziale 852 – Pomoc społeczna. Plan wydatków został
przedłożony do LUW w dniu 23 marca 2011 r. i zawierał szacunkowe wydatki m. in.
w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Plan
wydatków na rok 2012 sporządzony został w oparciu o wykonanie tych wydatków
za rok 2010 oraz na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2011 r. (po
dwóch miesiącach ich wykonania w 2011 r.). Założenia do planu wydatków na rok
2012 na wybrane zadania zlecone, ich wykonanie w 2010 r. oraz przewidywane
wykonanie w 2011 r. przedstawia poniższa tabela.
Tytuł wykonanie za
rok 2010
(w tys. zł)
przewidywane
wykonanie w 2011 r.
(w tys. zł)
plan wydatków
na rok 2012
(w tys. zł)
Świadczenia rodzinne, w tym: 1580,8 1648 1736
 zasiłki rodzinne 794,2 803 811
 dodatki do zasiłków rodzinnych 519,3 551 598
 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 62,0 72 84
 świadczenia opiekuńcze 193,5 206 226
składki ubezpieczenia emerytalnorentowego z
ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące
świadczenia pielęgnacyjne
11,8 16 17
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 295,9 385 445
Koszty obsługi realizacji ww. zadań zleconych 56,3 61 65
W zakresie wartości przyjętych do planu Wójt złożył wyjaśnienia o treści: „Przy
opracowaniu projektu budżetu wzięto pod uwagę wydatki poniesione na
świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny w roku 2010. Na podstawie tych
wydatków opracowano przewidywane wykonanie na 2011 r. oraz projekt planu na
2012 r. W związku ze wzrostem w 2010 r. w stosunku do 2009 r. liczby
poszczególnych świadczeń jak: dodatku z tyt. urodzenia dziecka (2009 r. 34,
2010 r. 40) z którym wiąże się prawo do zasiłku rodzinnego i przysługujących do
niego dodatków oraz wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń
pielęgnacyjnych (2009 r. świadczeń 96, 2010 r. 138) oraz wzrost liczby
świadczeń funduszu alimentacyjnego i kwoty wypłaconych świadczeń
spowodowanej podwyższaniem kwoty zasądzanych alimentów (w 2009 r. liczba
świadczeń 749, wypłacona kwota 219 254 zł, zaś w 2010 r. liczba świadczeń
900, wypłacona kwota 295 896 zł) na rok 2011 przyjęto większą liczbę
świadczeń do wypłaty niż w 2010 r., a na rok 2012 przyjęto większą liczbę
świadczeń do wypłaty niż w 2011 r.”.
Wyjaśniając różnicę pomiędzy planem wydatków na 2012 r. na ww. zadania zlecone
(2.246 tys. zł) a wykonaniem wydatków w ramach realizacji tych zadań (1.858,1
tys. zł) Wójt stwierdził, że: „Różnica wykorzystania środków pomiędzy wysokością
środków zaplanowanych w marcu 2011 r. a faktycznym wykorzystaniem w 2012 r.
wynika z wypłaconej mniejszej ilości świadczeń rodzinnych niż zaplanowana, ze
względu na spadek ogólnej ilości rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych.
Spowodowane to zostało zmianą wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego które ogłaszane
jest corocznie w m;cu wrześniu w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu
Opis stanu
faktycznego
4
Statystycznego
2
czyli po opracowaniu projektu planu na 2012 r. Liczba rodzin
korzystających ze świadczeń rodzinnych w 2010 r. 396, w 2011 r. 369 z
w 2012 r. 359. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż projekt planu opracowano
średniorocznie w wartościach liczby świadczeń oraz kwot i planując jeden zasiłek
średniorocznie więcej np. z tyt. urodzenia dziecka daje dwanaście zasiłków na rok”.
Gmina nie planowała środków pochodzących z budżetu państwa na finansowanie
kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczenia opieki
zdrowotnej o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
3
oraz nie
występowała o te środki w trakcie trwania roku budżetowego. W latach 2011 i 2012
wydano po dwie ww. decyzje, których koszt wyniósł odpowiednio 18,59 w 2011 r.
i 12,94 w 2012 r. Wójt wyjaśnił, że: W marcu 2011 roku Gmina nie zaplanowała
środków na rok 2012 na realizację ww. zadania gdyż w 2010 roku, który był
podstawą do sporządzenia planu, Gmina nie wydawała takich decyzji (…) Gmina
nie dochodziła dotacji z budżetu państwa na ww. zadanie ponieważ uznała, że czas
pracy związany z zaplanowaniem dotacji, sporządzaniem okresowych sprawozdań
oraz jej rozliczenie, przewyższają koszty realizacji zadania (12,94 zł)”.
(dowód: akta kontroli str. 412, 332335, 348)
1.2. Informacje o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone przyjętych
w projekcie ustawy budżetowej oraz w ustawie budżetowej Wojewoda Lubelski
przekazał z zachowaniem terminów określonych w art. 143 i 148 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
4
. Informacje zostały przekazane
odpowiednio: 21 października 2011 r. (data wpływu do Urzędu – 24.10.2011 r.) oraz
3 kwietnia 2012 r. (data wpływu do Urzędu – 10.04.2012 r.).
(dowód: akta kontroli str. 1318)
1.3. Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań zleconych w dziale 852 –
Pomoc społeczna Gmina w całości przekazała do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Janowie Podlaskim (dalej: „GOPS”) jednostki organizacyjnej Gminy
realizującej zadania zlecone w tym dziale. Dotacje celowe otrzymane przez Gminę
w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna
przekazano w całości do dyspozycji UG, realizującego zadania zlecone objęte
wymienionymi działami klasyfikacji budżetowej.
(dowód: akta kontroli str. 1965)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie
5
działalność kontrolowanej jednostki
w zakresie planowania dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.
2
Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił: 1908
zł w 2009 r. (M. P. z 2010 r. Nr 68, poz. 858), 2278 zł w 2010 r. (M. P. z 2011 r. Nr 87, poz. 917) oraz 2713 zł w 2011 r. (M. P.
z 2012 r. poz. 671) – przypis Wojciech Niemyski.
3
Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.
4
Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.
5
Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze:
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.
Ustalone
nieprawidłowości
Ocena cząstkowa
5
2. Wykorzystanie przez Gminę dotacji na zadania zlecone.
2.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych zostały przekazane Gminie
w terminach umożliwiających pełne i terminowe ich wykorzystanie. Gmina otrzymała
od Wojewody Lubelskiego dotacje celowe w łącznej wysokości 2.340,7 tys.
z tego: 352,7 tys. rozdział 01095, 78,6 tys. rozdział 75011, 1.867 tys.
rozdział 85212, 2,8 tys. zł – rozdział 85213, 22,9 tys. zł – rozdział 85228, 16,6 tys. zł
rozdział 85295. Nie wystąpiły nieuzasadnione przypadki nierytmicznego
i nieproporcjonalnego przekazywania dotacji przez Wojewodę Lubelskiego.
W 2012 r. Gmina nie wykorzystała dotacji celowych na zadania zlecone w łącznej
wysokości 11.681,05 wg rozdziałów: 85212 8.892,85 zł, 85213 238 zł, 85228
750 zł, 85295 1800 zł, 01095 0,12 oraz 75011 0,08 zł. W zakresie
niewykorzystania całości dotacji otrzymanych od Wojewody Lubelskiego
w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej Wójt złożył wyjaśnienia
o treści:
 rozdział 85212„(…) kwota niewykorzystanej dotacji wynikła ze złożenia mniejszej
ilości wniosków na świadczenia rodzinne w porównaniu z miesiącem październikiem
2012 r. Miesiąc ten posłużył do wyliczenia zapotrzebowania na środki (składane do
5 grudnia) na m;c grudzień. Przy składaniu zapotrzebowania na środki wzięto pod
uwagę to, iż na dzień 30 listopada 2012 r. nie wpłynęły wszystkie wnioski na
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 rozpoczynający s
1 listopada 2012 r. (Osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych na dzień
31.10.2012 r. 359, zaś na dzień 30 listopada 2012 r. 304). W porównaniu
z poprzednim okresem zasiłkowym nie wpłynęło 55 wniosków (w m;cu grudniu
wpłynęło tylko 27 wniosków)”;
 rozdział 85213 „kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 238 wynikła
z opłacenia mniejszej ilości składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń
pielęgnacyjnych w m;cu listopadzie i grudniu dla 2 osób, z których jedna planowana
osoba nie złożyła wniosku o świadczenie pielęgnacyjne (2 składki 46,80 x 2 =
93,60 zł), zaś druga osoba po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie świadczenia
pielęgnacyjnego otrzymała decyzję odmowną (sprawa aktualnie jest rozpatrywana
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej, 1 składka x
46,80 zł). Ponadto jedna osoba od m;ca listopada utraciła prawo do składki
zdrowotnej (2 składki x 46,80 zł = 93,60 zł). Łącznie nie wykorzystano 234 zł.
Niewykorzystane 4 zł wynika z zaokrągleń z przyznanej dotacji do pełnych złotych”;
rozdział 85228 „(…) kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 750 wynikła
z tego, nie zostały wykorzystane przez 2 świadczeniobiorców wszystkie godziny
usług przyznane decyzją w okresie listopad grudzień 2012 r. Jeden
świadczeniobiorca liczba godzin przyznanych decyzją 16 wykorzystanych 9,
niewykorzystanych 7 godzin na kwotę 350 zł. Drugi świadczeniobiorca – liczba
godzin przyznanych decyzją 24 – wykorzystanych 16, niewykorzystanych 8 na
kwotę 400 zł”;
rozdział 85295 kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 800 wynikła
z uwzględnienia większej liczby świadczeń do decyzji budżetowych Wojewody
Lubelskiego: Nr 3 z dnia 7 lutego 2012 r. na okres IIII 2012 r. o pięć świadczeń na
kwotę 500 zł, Nr 44 z dnia 28 czerwca 2012 r. na okres IVVI 2012 r. o cztery
świadczenia na kwotę 400 oraz Nr 56 z dnia 30 lipca 2012 r. na okres VIIXII
2012 r. o dziewięć świadczeń na kwotę 900 zł.
Opis stanu
faktycznego
6
W 2012 r. Gmina występowała o zmianę planu dotacji na zadania zlecone wg
poniższych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
rozdział 01095 – zwiększenie z 0 zł do 352.735 na podstawie dwóch wniosków
6
Gminy, sporządzonych w oparciu o wnioski producentów rolnych złożone
w miesiącach: luty i sierpień 2012 r., dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 rozdział 85212 – plan nie uległ zmianie i pozostał na poziomie 1.915.000 zł jednak,
na skutek złożenia przez Gminę niższego zapotrzebowania na środki w miesiącach:
listopad i grudzień 2012 r. Wojewoda Lubelski, decyzją Nr 7 z 27 grudnia 2012 r.,
dokonał w tym rozdziale blokady wydatków w kwocie 48.000 zł;
 rozdział 85213zwiększenie planu z 2.500 zł do 2.812 zł na podstawie złożonego
przez Gminę przewidywanego zapotrzebowania na środki w listopadzie i grudniu
2012 r.;
 rozdział 85228 zmniejszenie planu z 39.000 zł do 22.925 zł zgodnie z wnioskiem
Gminy o zmniejszenie planu dotacji w tym rozdziale
7
oraz złożenia przez Gminę
niższego zapotrzebowania na środki w listopadzie i grudniu 2012 r.;
rozdział 85295 zwiększenie planu z 0 zł do 16.800 zł zgodnie z trzema
wnioskami, w których Gmina szacowała liczbę osób uprawnionych do skorzystania
z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne
8
.
W okresie objętym kontrolą Gmina nie dochodziła dotacji w postępowaniu sądowym
o którym mowa w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego
9
.
(dowód: akta kontroli str. 19117, 342, 345347)
2.2. Otrzymane w 2012 r. od Wojewody Lubelskiego dotacje na realizację zadań
zleconych Gmina przekazała jednostkom realizującym te zadania w sposób
umożliwiający pełne i terminowe wykonanie tych zadań. Zadania zlecone
wykonywały: Urząd oraz GOPS. Środki budżetowe przekazywane były do Urzędu
w dniu ich otrzymania przez Gminę natomiast do GOPS w terminie nie
przekraczającym siedmiu dni.
(dowód: akta kontroli str. 1965)
2.3. W 2012 r. Gmina sfinansowała ze środków własnych koszt wydania dwóch
decyzji potwierdzających prawo do świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa
w art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Koszt wydania ww. decyzji oszacowano na kwotę 12,94 zł.
W okresie objętym kontrolą Gmina nie dofinansowywała środkami własnymi
realizacji innych zadań zleconych.
(dowód: akta kontroli str. 12, 342)
6
Pierwszy wniosek dotyczył zwiększenia planu o kwotę 149.817 na podstawie wniosków o zwrot podatku akcyzowego
złożonych w lutym 2012 r. oraz drugi wniosek dotyczył zwiększenia planu o kwotę 202.919 zł na podstawie wniosków o zwrot
podatku akcyzowego złożonych w sierpniu 2012 r.
7
Wniosek uzasadniono rezygnacją rodziców ze specjalistycznych usług opiekuńczych pomimo zgłoszenia takiej potrzeby na
początku roku a także niekorzystania z tych usług w okresie wakacyjnym.
8
Pierwszy wniosek dotyczył mcy: styczeń marzec (4,4 tys. zł), drugi wniosek – mce: kwiecień czerwiec (4,1 tys. zł) oraz
trzeci wniosek – mce: lipiec – grudzień (8,3 tys. zł).
9
Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.
7
2.4. Dotacje celowe na realizację zad zleconych otrzymane w 2012 r. od
Wojewody Lubelskiego Gmina wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem i terminowo
rozliczyła.
W okresie objętym kontrolą Gmina wykonała wydatki na zadania zlecone
finansowane z budżetu państwa dotacjami celowymi przekazywanymi przez
Wojewodę Lubelskiego w łącznej wysokości 2.329 tys. zł. W ramach otrzymanych
środków Gmina zrealizowała:
w rozdziale 01095 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej wysokości 345,8
tys. zł, w odpowiedzi na 330 wniosków złożonych w 2012 r., dotyczących 5.162,68
ha użytków rolnych wraz z kosztami realizacji zadania w wysokości 6,9 tys. zł (100%
otrzymanej dotacji);
w rozdziale 75011 wydatki na kwotę 64,6 tys. dotyczące utrzymania dwóch
etatów realizujących zadania zlecone wynikające z ustaw: o swobodzie działalności
gospodarczej
10
, o ewidencji ludności i dowodach osobistych
11
, Prawo o aktach
stanu cywilnego
12
, o zmianie imienia i nazwiska
13
, o przeciwdziałaniu narkomanii
14
,
o Krajowym Rejestrze Sądowym
15
, o powszechnym obowiązku obrony RP
16
,
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
17
, Prawo o zgromadzeniach
18
a także wydatki na
sumę 14 tys. dotyczące zakupu materiałów biurowych oraz usług zewnętrznych
(100% otrzymanej dotacji);
 w rozdziale 85212 – wydatki na kwotę 1.803,9 tys. zł dotyczące wypłaty świadczeń
rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także wydatki na kwotę
54,2 tys. zł dotyczące realizacji tych zadań (99,5% otrzymanej dotacji);
w rozdziale 85213 wydatki na kwo2,6 tys. którymi sfinansowano składki na
ubezpieczenie zdrowotne dla sześciu osób, którym udzielono 55 świadczeń
pielęgnacyjnych (91,5% otrzymanej dotacji);
 w rozdziale 85228 – wydatki na kwotę 22,2 tys. zł którymi sfinansowano 443 usługi
opiekuńcze (lub specjalistyczne usługi opiekuńcze) dla czterech rodzin (96,7%
otrzymanej dotacji),
w rozdziale 85295 wydatki przekazane w formie pomocy finansowej na sumę
14,8 tys. zł 14 osobom, które pobrały w 2012 r. 148 świadczeń pielęgnacyjnych
(89,2% otrzymanej dotacji).
Szczegółową analizą objęto realizację zadań zleconych dotyczących wypłaty
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jednostką
organizacyjną Gminy realizującą te zadania jest GOPS. Rada Gminy Janów
Podlaski uchwaliła statut GOPS uchwałą Nr XIV/192/08 z dnia 28 października
2008 r. Zgodnie z § 8 ust. 1 statutu, strukturę organizacyjną GOPS określa
10
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).
11
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993).
12
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)
13
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).
14
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.)
15
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.).
16
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.).
17
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 788).
18
Ustawa z dnia 25 lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 297 ze zm.).
8
regulamin organizacyjny. Obowiązujący regulamin ustalony został zarządzeniem
Kierownika GOPS Nr 3/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
19
. W strukturze GOPS
wyodrębniono stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i obsługi finansowo
księgowej oraz stanowisko do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego
i dodatków mieszkaniowych. Osoby zajmujące ww. stanowiska posiadały
wykształcenie wyższe
20
oraz uczestniczyły w 2012 r. w kursach dotyczących
realizowanych zadań zleconych. Kierownik GOPS posiadała upoważnienie Wójta
do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dotyczących
świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z dotacji
otrzymanej od Wojewody Lubelskiego Gmina:
 wypłaciła 7.645 zasiłków rodzinnych na sumę 676,1 tys. zł,
 sfinansowała 4.263 dodatki do zasiłków rodzinnych na sumę 410 tys. zł
21
,
 sfinansowała 850 zasiłków pielęgnacyjnych na sumę 130 tys. zł,
 sfinansowała 296 świadczeń pielęgnacyjnych na sumę 152,8 tys. zł,
wypłaciła 40 świadczeń z tytułu jednorazowej zapomogi w związku z urodzeniem
dziecka na sumę 40 tys. zł,
sfinansowała 110 składek ubezpieczenia emerytalnorentowego za niektórych
świadczeniobiorców,
 sfinansowano 974 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na sumę 379,4 tys. zł.
Ponadto, z otrzymanej dotacji Gmina sfinansowała dwa etaty realizujące w GOPS
analizowane zadania zlecone (50,7 tys. zł), a także zakup: materiałów biurowych,
usług zewnętrznych, delegacji (3,5 tys. zł). Koszty realizacji analizowanych zadań
zleconych mieściły się w przedziale określonym art. 33 ust. 2a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
22
oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
23
(dalej: ustawa
alimentacyjna”).
W toku kontroli Kierownik GOPS wyjaśniła, że w ramach zadania zleconego
dotyczącego ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:
wszystkie wnioski o ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych zawierały dane
i dokumenty określone w art. 23 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
wszystkie świadczenia były przyznawane i wypłacane w terminach określonych
w art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
19
Do dnia 31 sierpnia 2012 r. obowiązywał regulamin organizacyjny GOPS nadany zarządzeniem kierownika Nr 3/2009 z
dnia 28 kwietnia 2009 r.
20
Tytuł licencjata pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz tytuł licencjata administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
21
Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się:24 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka (24 tys. zł), 128 świadczeń
z tytułu opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (50,1 tys. zł), 346 świadczeń z tytułu
samotnego wychowywania dziecka (58,8 tys. zł), 254 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego (20 tys. zł), 477 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (47,7 tys. zł), 1.231 świadczeń z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (65,1 tys. zł), 1.803 świadczenia z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej (144,2 tys. zł).
22
Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.
23
Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm..
9
środki pochodzące z dotacji celowej pokrywały potrzeby dotyczące realizacji
zadania oraz wpływały do GOPS w terminach pozwalających na bieżąwypłatę
świadczeń,
w 2012 r. pięć osób nienależnie pobrało świadczenia rodzinne w łącznej kwocie
2.344,30 zł. Wszystkie świadczenia nienależnie pobrane zostały zwrócone (łącznie
z ustawowymi odsetkami w kwocie 48,13 zł).
Ponadto Kierownik GOPS wyjaśniła, że w ramach zadania zleconego dotyczącego
ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
wszystkie osoby, którym ustalono prawo do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, spełniały warunki do uzyskania tego świadczenia określone
w rozdziałach 3 i 4 ustawy alimentacyjnej oraz przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 15 ust. 9 tej ustawy,
wnioski przedkładane przez osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego były rzetelnie weryfikowane przez pracownika, który zgodnie z zakresem
czynności realizuje zadania w tym zakresie,
prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostało ustalone na okres
świadczeniowy zgodnie z art. 18 ustawy alimentacyjnej a wypłaty świadczeń następowały
w wysokości oraz w terminach wynikających z art. 20 i 21 ww. ustawy,
otrzymane dotacje w pni pokrywały bieżącą wypłatę świadcz
z funduszu alimentacyjnego.
W 2012 r. przeprowadzono jedną kontrolę realizacji zadań zleconych. Kontrolę
w dniach 810 maja 2012 r. przeprowadzili pracownicy LUW Delegatura w Białej
Podlaskiej. Kontrola dotyczyła realizacji przez GOPS zadwynikających z ustawy
alimentacyjnej. Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości nie sformułowano
wniosków pokontrolnych.
Sprawozdania dotyczące wypłacania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego zostały sporządzone zgodnie z wzorami oraz
w terminach określonych odpowiednio rozporządzeniami: Rady Ministrów z 23 maja
2006 r.
24
oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r.
25
Gmina terminowo rozliczyła dotacje celowe otrzymane od Wojewody Lubelskiego
na realizację zadań zleconych. Niewykorzystana część dotacji w łącznej wysokości
11.681,05 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
28 grudnia 2012 r.
(dowód: akta kontroli str. 118163, 227329, 338340)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie przez Gminę dotacji na
zadania zlecone.
24
Rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych oraz wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu
sporządzania sprawozdań rzeczowo finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661).
25
Rozporządzenie w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. Nr 173, poz. 1075).
Ustalone
nieprawidłowości
Ocena cząstkowa
10
3. Sprawozdawczość budżetowa z zakresu objętego kontrolą.
3.1. W dniu 5 lutego 2013 r. Gmina sporządziła zbiorcze sprawozdania Rb50 za IV
kwartał 2012 r.: o dotacjach oraz o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami (dalej odpowiednio: „sprawozdanie Rb50
o dotacjach” lub sprawozdanie Rb50 o wydatkach”). Po sporządzeniu
sprawozdania zostały udostępnione kontrolującemu. Kontrola NIK wykazała, że
Gmina prawidłowo sporządziła zbiorcze sprawozdanie Rb50 o dotacjach za
IV kwartał 2012 r. Dane wykazane w sprawozdaniu Rb50 o dotacjach były zgodne
z danymi wykazanymi w sprawozdaniach jednostkowych Urzędu oraz GOPS.
Analiza sprawozdania jednostkowego Urzędu Rb50 o dotacjach potwierdziła jego
zgodność z zapisami konta 90101 – dochody budżetu Gminy
26
.
W wyniku weryfikacji sprawozdania zbiorczego Rb50 o wydatkach za IV kwartał
2012 r. kontroler NIK stwierdził, iż przedmiotowe sprawozdanie zostało sporządzone
z naruszeniem § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego
2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
27
. Zakres stwierdzonych
nieprawidłowości zawarto w części „Ustalone nieprawidłowości” w ramach tego
obszaru. W wyniku kontroli NIK sprawozdanie zbiorcze Rb50 o wydatkach zostało
skorygowane w dniu jego sporządzenia, tj. 5 lutego 2013 r. Dane wykazane przez
Gminę w skorygowanym zbiorczym sprawozdaniu Rb50 o wydatkach były zgodne
ze sprawozdaniami jednostkowymi Rb50 o wydatkach, sporządzonymi przez Urząd
oraz GOPS. Weryfikacja sprawozd jednostkowych Rb50 o wydatkach
potwierdziła zgodność danych zawartych w tych sprawozdaniach z zapisami kont:
2230502 rozliczenie wydatków budżetowych Gminy (subkonto utworzone dla
zadań zleconych realizowanych przez GOPS) oraz 1305 rachunek bieżący
Urzędu (subkonto utworzone dla zadań zleconych). Nieuwzględnienie w zbiorczym
sprawozdaniu Rb50 o wydatkach za IV kwartał 2012 r., wydatków zrealizowanych
w rozdziale 75011, § 4210 oraz rozdziale 75045, § 4300 Zofia Demianiuk
Skarbnik Gminy uzasadniła przeoczeniem w trakcie nanoszenia w programie Bestia
danych ze sprawozdania jednostkowego.
Ponadto stwierdzono, że:
zapisy konta 2230502 były zgodne z danymi zawartymi w miesięcznych
sprawozdaniach jednostkowych Rb28S z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego, przekazywanych przez GOPS do Urzędu,
zapisy konta 2230502 były zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań
rzeczowofinansowych przekazywanych przez GOPS do Urzędu, w związku
z realizacją zadań zleconych objętych działem 852 klasyfikacji budżetowej,
zapisy konta 130rachunek bieżący Urzędu
28
były zgodne z danymi wynikającymi
ze sprawozdań rzeczowofinansowych sporządzanych przez Urząd w związku
z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa, objętych działami:
010 oraz 750 klasyfikacji budżetowej.
(dowód: akta kontroli str. 1965, 164224, 343)
26
Przy zastosowaniu filtra § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
27
Dz. U. Nr 20, poz. 103.
28
Przy zastosowaniu filtra dla zadań zleconych.
Opis stanu
faktycznego
11
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Nierzetelne sporządzenie przez Gminę zbiorczego sprawozdania Rb50
o wydatkach za IV kwartał 2012 r.
Ad. 1. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości
budżetowej sprawozdania zbiorcze sporządzane przez zarządy jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im
podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego,
jako jednostki budżetowej i jako organu. W sprawozdaniu Rb50 o wydatkach za
IV kwartał 2012 r. Gmina nie wykazała wydatków wykonanych w rozdziałach:
75011, § 4210 w wysokości 4.335,92 zł, wykazanych w sprawozdaniu
jednostkowym Rb50 o wydatkach sporządzonym przez GOPS,
75045, § 4300 w wysokości 256 zł, wykazanych w sprawozdaniu jednostkowym
Rb50 o wydatkach sporządzonym przez Urząd.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
zbiorcze sprawozdania budżetowe Rb50 o dotacjach/wydatkach związanych
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, sporządzone przez
Gminę za IV kwartał 2012 r.
4. Płatności i dotacje celowe na realizację projektów
finansowanych z udziałem środków europejskich.
W okresie objętym kontrolą Gmina nie realizowała projektów finansowanych
z udziałem środków europejskich, związanych z realizacją zadań zleconych.
(dowód: akta kontroli str. 225)
IV. Uwagi i wnioski
Stwierdzone przez kontrolera NIK nieprawidłowości w zbiorczym sprawozdaniu
Rb50 za IV kwartał 2012 r. o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych,
zostały usunięte w toku kontroli. Wobec powyższego Najwyższa Izba Kontroli nie
formułuje wniosków pokontrolnych.
V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza
się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie.
Ustalone
nieprawidłowości
Ocena cząstkowa
Opis stanu
faktycznego
Wnioski pokontrolne
Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń
12
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie
wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym oraz o podjętych
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.
Lublin, dnia 19 marca 2013 r.
Najwyższa Izba Kontroli
Kontroler
Delegatura w Lublinie
Wojciech Niemyski
specjalista kontroli państwowej
Dyrektor
Adam Pęzioł
.........................................................
........................................................
podpis
podpis
Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Strona korzysta z plików cookies