19

Gru 2012

Raport Najwyższej Izby Kontroli

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatów oddanych w trwały zarząd w latach 2009-2011

Data publikacji:

19 grudnia 2012 r.

Data moderacji:

29 marca 2013 r.

Strona z 3
LSZ
4114
02
09
/2012
I/12/009
Szczecin
,
lipca
Pan
ppłk Dariusz Słoniewicz
Dyrektor Aresztu Śledczego
w Koszalinie
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
1
, Najwyższa Izba
Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła w Areszcie Śledczym w Koszalinie (dalej: Areszt) kontrolę
prawidłowości ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa otrzymanych w trwały zarząd oraz wnoszenia
opłat z tego tytułu w latach 20092011.
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 9 lipca
2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK (w brzmieniu obowiązującym do dnia
1.06.2012 r. – art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
2
), przekazuje
Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Aresztu
w kontrolowanym zakresie.
W badanym okresie Areszt wykorzystywał na swoje potrzeby nieruchomości zabudowane Skarbu Państwa,
przekazane mu w trwały zarząd (decyzją z 1988 r., w której nie określono ich wartości), tj. grunty oznaczone
działkami ewidencyjnymi nr 52, 56 i 357 o łącznej powierzchni 1,0289 ha, budynki o łącznej pow. użytkowej
6.316,83 m
2
oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej.
W latach 20092011 wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej otrzymanych w trwały zarząd była
wykazywana w Kartotece Środków Trwałych i ujmowana w ewidencji księgowej Aresztu. Wg stanu na koniec
każdego roku wartość tych nieruchomci wynosiła odpowiednio: 2.206.761,42 zł, 2.121.552,17 zł i 2.037.430,93 zł
(z uwzględnieniem wartości umorzenia).
1
Dz.U. z 2012 r. poz. 82 ze zm., dalej: ustawa o NIK.
2
Dz.U. Nr 227, poz. 1482.
2
Grunty Skarbu Państwa, którymi Areszt zarządzał, nie były ujmowane w latach 20092010 w księgach
rachunkowych, co skutkowało niewykazywaniem w bilansie faktycznego stanu aktywów Aresztu. Stanowiło to
naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 i 46 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 12 i 15 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości
3
.
W toku kontroli NIK ustalono, że Areszt otrzymał od właściwego organu, na podstawie decyzji
administracyjnej, w trwały zarząd nieruchomości składające się z gruntów wraz ze znajdującymi s na nich
budynkami na okres dłuższy niż rok, kompletne, zdatne do użytku i na wykonywanie zadań ustawowych Aresztu.
Na podstawie tych przesłanek nieruchomości te kwalifikowały się do środków trwałych, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, stanowiącym, że rozumie się przez nie rzeczowe aktywa trwałe i zrównane
z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku
i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności nieruchomości  w tym grunty,
budowle i budynki. Otrzymane przez Areszt grunty (jako środki trwałe) były jej aktywami, podobnie jak
posadowione na nich budynki, gdyż Areszt sprawował kontrolę i gospodarował tymi zabudowanymi
nieruchomościami.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości przez aktywa rozumie się kontrolowane przez
jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które
spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Doprecyzowaniem powyższych przepisów
ustawy o rachunkowości jest § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.
4
, który stanowi że
przez środki trwałe rozumie sśrodki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym
środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd
lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o rachunkowości Areszt powinien stan aktywów wykazywać w bilansie na
dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.
Główny Księgowy Aresztu wyjaśnił, że w latach 20092010 gruntów nie ujmowano w ewidencji finansowo
księgowej Aresztu na służbowe polecenie Głównego księgowego jednostki nadrzędnej (Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie), który przekazał informację od Centralnego Zarządu Służby
Więziennej w Warszawie, że gruntów nie przyjmuje się na stan, stąd Areszt anulował wcześniejsze decyzje
związane z przyjęciem gruntów do ewidencji księgowej.
W 2011 r. grunty zostały wykazane w ewidencji księgowej Aresztu i bilansie za 2011 r. o wartci 3.447.000 zł,
wynikającej z operatu szacunkowego, sporządzonego w listopadzie 2011 r. celem aktualizacji opłaty rocznej
z tytułu trwałego zarządu (dokonanej decyzją Prezydenta Miasta Koszalina z 24.01.2012 r.). Wcześniej wartość
3
Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.
4
w sprawie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.), które
poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.).
3
rynkowa tych gruntów została określona w wysokości 973.000 w operacie szacunkowym z 11.12.2002 r.,
w związku z aktualizacją opłaty rocznej decyzją Prezydenta Koszalina z 9.06.2003 r.
W badanym okresie Areszt terminowo uiszczał opłatę roczną w kwocie 1.605,71 zł z tytułu trwałego zarządu
nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. w wysokości ustalonej w decyzji Starosty Kołobrzeskiego z 9.06.2003 r.
Najwyższa Izba Kontroli informuje, że zgodnie z treścią art. 61 ust.1 ustawy o NIK
5
, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do
Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym
wystąpieniu.
5
patrz przypis nr 2.

Strona korzysta z plików cookies