11

Lip 2012

Raport Najwyższej Izby Kontroli

Udzielanie zamówień publicznych na usługi utrzymania czystości i porządku na terenie gmin w latach 2010-2011

Data publikacji:

11 lipca 2012 r.

Data moderacji:

11 września 2012 r.

Strona z 3
LKA41100101/2012R/12/004 Katowice, dnia 15 czerwca 2012 r.
Pani
Rita Serafin
Burmistrz
Miasta Kuźnia Raciborska
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
1
, Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Kuźnia Raciborska
2
w zakresie udzielania
zamówień publicznych na usługi utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w latach 2010  2011
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 7 marca
2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Burmistrz niniejsze
wystąpienie pokontrolne.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację zadań
w zakresie spraw objętych kontrolą.
Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny cząstkowe i ustalenia kontroli:
1. NIK ocenia pozytywnie tworzenie przez Gminę warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem
czystości i porządku, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Zadania w tym zakresie prawidłowo ujęto w regulaminie organizacyjnym Urzędu
3
, w zakresach czynności
pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz w statucie
i regulaminie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4
, zgodnie z którymi do
zakresu działania tej jednostki należało m.in. utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni i zadrzewień na
terenie gminy.
Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określał regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Kuźnia Raciborska uchwalony w maju 2006r
5
. NIK zwraca uwagę na brak w tym
Regulaminie, stanowiącym akt prawa miejscowego, wymaganych art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
6
postanowień określających m.in. warunki
1
Dz. U. z 2012 r., poz. 82, zwanej dalej „ustawą o NIK”, w związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy
o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 2012 r.
2
Zwanym dalej „Urzędem”.
3
Wprowadzonego Zarządzeniem nr B.01523/08 Burmistrza z dnia 19 lutego 2008 r.
4
Zwany dalej „ZGKiM”.
5
Uchwalony przez Radę Miasta 25 maja 2006 r. (Uchwała Nr XLII/367/2006), zwany dalej „Regulaminem”.
6
Dz. U. z 2012 r., poz. 391, zwaną dalej „ustawą o utrzymaniu czystości”.
2
rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych
i na terenach służących do użytku publicznego oraz częstotliwości pozbywania się odpadów z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego. Postanowienia Regulaminu w tym zakresie określały jedynie,
że częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna b dostosowana do ilości gromadzonych w nich
odpadów 11). W ocenie NIK brak powyższych postanowień utrudniał rzetelną ocenę wywiązywania się
ZGKiM z obowiązku rozmieszczenia pojemników do zbierania odpadów na terenie gminy.
Ponadto stwierdzono, że przez ponad 2,5 roku Burmistrz nie podjął działań w celu zaktualizowania
postanowień obowiązującego Regulaminu, w związku z wejściem w życie 12 czerwca 2009 r.
znowelizowanych przepisów art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o utrzymaniu czystości. Wskutek tego nie
nałożono na właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. NIK, uwzględniając postanowienia art. 4 ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości, zasady techniki prawodawczej i orzecznictwo w tym zakresie
7
, nie podziela
stanowiska przedstawionego przez Panią Burmistrz w wyjaśnieniach, że nie zachodziła konieczność zmian
Regulaminu z uwagi na udostępnienie przez Urząd mieszkańcom wykazu firm odbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, ustawienie pojemników do gromadzenia zużytych baterii w budynku Urzędu
i ZGKM oraz organizację zbiórki zużytych baterii przez szkoły w ramach konkursu ekologicznego.
2. NIK, na podstawie wyników oględzin 9 miejsc publicznych zlokalizowanych w centralnej części Miasta,
pozytywnie ocenia ich stan czystości i porządku, mimo stwierdzonych uchybień. Przeprowadzone oględziny
skwerów, parkingów, przystanków autobusowych i ulic wykazały, że były one utrzymane w czystości, a stan
techniczny rozlokowanych koszy na odpady był dobry. NIK zwraca jednak uwagę, że o ile w centrum Miasta
kosze rozmieszczano z dużą gęstością (w odległościach nawet co 20 m), to na ulicach oddalonych od
centrum umieszczano je znacznie rzadziej (co ok. 60200 m) lub ustawiano tylko przy przystankach
komunikacji publicznej (np. przy ul. Rudzkiej).
Łącznie, według danych ZGKiM, na terenie gminy w okresie objętym kontrolą rozmieszczono 100 koszy na
odpady z tego 63 w centralnej części Miasta, a pozostałe 37 koszy w 9 jednostkach pomocniczych gminy
(osiedlach i sołectwach). W latach 20102011 Urząd, na wniosek niektórych jednostek pomocniczych, w celu
doposażenia terenów publicznych zakupił łącznie 23 kosze na odpady, podczas gdy ZGKiM, odpowiedzialny
za utrzymanie czystości i porządku, zakupił ich tylko 8 w 2010 r. w celu wymiany zużytych bądź
zdewastowanych koszy.
Ponadto stwierdzono brak zabezpieczenia istniejących 3 placów zabaw dla dzieci przed przedostaniem się
na ich teren zwierząt domowych i bezdomnych (obecność takich zwierząt stwierdzono podczas
przeprowadzonych oględzin jednego z miejsc publicznych) oraz brak zabezpieczeń znajdujących się na nich
piaskownic na noc. Na terenie Miasta nie stwierdzono także żadnej infrastruktury (np. koszy, wybiegów lub
dystrybutorów jednorazowych torebek) ułatwiającej właścicielom zwierząt domowych wypełnianie ustalonych
w Regulaminie obowiązków usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez ich zwierzęta w miejscach
publicznych. Niezabezpieczenie placów zabaw przed zwierzętami domowymi i bezdomnymi p.o. zcy
Dyrektora ZGKiM wyjaśniał m.in. ograniczonymi możliwościami finansowymi gminy oraz zawartym
w Regulaminie zakazem wprowadzania na ich teren zwierząt domowych. Wyjaśniał również, że z uwagi na
brak zabezpieczeń, w 2011 r. zlikwidowano 7 piaskownic, a w pozostałych zwiększono częstotliwość
wymiany piasku w ciągu roku.
3. W latach 20102011, zarówno Urząd, jak i ZGKiM nie udzielały zamówień publicznych na dostawy lub usługi
związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zieleni o wartości netto
przekraczającej równowartość kwoty 14.000 Euro. ZGKiM wykonywał powierzone mu zadania siłami
7
Przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010 r. II OSK 170/10 (Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy musi regulować szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące kwestii
wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 18 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2006 r.  II SA/Go 471/06 (W uchwalanym regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy mogą znaleźć się tylko takie postanowienia, których przedmiot mieści się w zakresie wyznaczonym
przez art. 4 ust. 2 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyliczenie zamieszczone w ustępie 2 wymienionego
artykułu ustawy ma bowiem charakter wyczerpujący, co oznacza w regulaminie nie można zamieszczać postanowień wykraczających
poza treść art. 4 ustawy. Jednocześnie też wyliczenie przedmiotu uregulowania regulaminem ma charakter obligatoryjny; co oznacza,
iż w treści regulaminu muszą znaleźć się uregulowania odnoszące się do wszystkich ośmiu punktów art. 4 ustawy).
3
własnymi, zatrudniając okresowo m.in. mieszkańców gminy, którzy posiadali nieuregulowane wobec niego
należności czynszowe
8
. Na sfinansowanie prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi oraz utrzymaniem
zieleni Gmina, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 i na
rok 2011, przekazała ZGKiM dotacje budżetowe w wysokości odpowiednio 260 tys. zł i 300 tys. zł.
NIK nie wnosi uwag do udzielania przez Urząd ww. dotacji oraz ich wykorzystania i rozliczania przez ZGKiM.
Rzetelnie i terminowo Urząd sporządzał sprawozdania Rb30S z wykonania planów finansowych
samorządowych zakładów budżetowych, które, zgodnie z § 4 pkt 3 lit d rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
9
, Burmistrz przekazywał do Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Z analizy poniesionych przez ZGKiM wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 r., ujętych w sprawozdaniach Rb30S (w Rozdziale 90003, § 4201) wynika, że nie zakupiono
materiałów nieujętych w klasyfikacji.
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:
1. Dostosowanie zapisów regulaminu utrzymania czystości na terenie Miasta Kuźnia Raciborska do
zgodności z zakresem delegacji określonym w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości.
2. Poprawę stanu zabezpieczenia placów zabaw i piaskownic przed dostępem zwierząt.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje
przedstawienia przez Panią Burmistrz, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia
pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków o działaniach podjętych
w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.
Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia
pokontrolnego, przysługuje Pani Burmistrz prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK
w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym
mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.
8
W ramach umowy o pracę lub umowy o dzieło. Wynagrodzenie z tytułu tych umów w całości lub części przeznaczane było na pokrycie
zadłużeń.
9
Dz. U. Nr 20, poz. 103.

Strona korzysta z plików cookies